yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.7.1 Пенсійне забезпечення сімей військово­службовців

Соціальне страхування

6.7.7.1 Пенсійне забезпечення сімей військово­службовців

 

Особливості пенсійного забезпечення сімей, які втратили годувальника, складаються з умов призначення пенсій, що зале­жать від того, за яким нормативним актом встановлюється пенсія, до якої категорії сімей належав померлий годувальник.

Так, правове регулювання пенсійного забезпечення сімей військовослужбовців здійснюється Законом України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ».

Відповідно до цього закону пенсія сім'ї військовослужбовців призначається, якщо годувальник помер (загинув) під час про­ходження служби, не пізніше 3 місяців від дня звільнення зі служ­би або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у період проходження служби.

Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослуж­бовців...» передбачає також право на пенсію на пільгових умо­вах батьків і дружин, які не взяли повторного шлюбу, військо­вослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти в пе­ріод проходження військової служби.

Ці особи прирівнюються до сімей загиблих на війні. Їм пенсія призначається з досягнен­ням чоловіками 55-річного, жінками - 50-річного віку або якщо вони є інвалідами (незалежно від віку).

Сім'ям військовослужбовців строкової служби пенсії призначаються за загальними правила­ми й нормами, передбаченими Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Законодавством установлено мінімальні розміри пенсій у разі втрати годувальника залежно від військового звання.

Так, чле­нам сімей солдатів і матросів строкової служби, померлих (загиблих) під час виконання вищезгаданих обов'язків військової служби, — 150%, членам сімей сержантів і старшин, єфрейторів (старших солдатів) і старших матросів строкової служби — 165%, членам сімей прапорщиків і мічманів, військовослужбовців по­надстрокової служби і військової служби за контрактом - 180%, а членам сімей офіцерського складу — 195% мінімального роз­міру пенсії за віком.

Сім'ям військовослужбовців, померлих у пе­ріод проходження служби, нараховується 75% від пенсій, вста­новлених для членів сімей вищезазначених військовослужбовців (відповідно до їх військових звань).

Нарахування пенсій сім'ям померлих військовослужбовців строкової служби проводиться із заробітку, що його вони отри­мували до призову в армію чи після звільнення з неї до звернен­ня за пенсією, або з середньомісячного грошового забезпечення військовослужбовця в період проходження служби за контрак­том.

Якщо військовослужбовець не працював до призову в ар­мію та після звільнення з неї, то пенсія сім'ям померлих году­вальників встановлюється нарівні з мінімальними розмірами пенсії з інвалідності та в разі втрати годувальника.

 

6.7.7.2 Пенсії сім'ям за Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської ка­тастрофи»

 

Умови призначення пенсій за цим Законом безпосе­редньо залежать від аварії на ЧАЕС.

Право на пенсію мають дві категорії сімей:

а) сім'ї, які втратили годувальника — учасника ліквідації (ліквідатора) наслідків аварій. Факт смерті годувальника у зв'язку із зазначеними обставинами повинен бути підтверджений офі­ційними документами;

б) сім'ї, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катас­трофи.

Пенсії в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються за бажанням сім'ї із заробітку, що виплачувався за роботу померлому годувальникові в зоні відчу­ження в 1986 - 1990рр., за правилами й нормами відшкодуван­ня фактичних збитків, визначених законодавством.

Нарахуван­ня й призначення цих пенсій за межами зони відчуження проводиться на загальних підставах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування».

Крім того, ці сім'ї мають право на щомісячну компенсацію за втрату годувальника внаслідок Чор­нобильської катастрофи.

Щомісячна компенсація призначаєть­ся на кожного непрацездатного члена сім'ї, які перебували на його утриманні, в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком неза­лежно від пенсії, передбаченої законодавством.

Право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи мають непрацездатні чле­ни сім'ї годувальника, які перебувають на його утриманні.

При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, перебували вони на утриманні годувальника чи ні.

 

 

69