yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.7.3 Пенсії сім'ям за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Соціальне страхування

6.7.7.3 Пенсії сім'ям за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого наукового (науково-педагогічного працівника (годувальника), які були на його утри­манні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:

80%  пенсії наукового працівника на трьох непра­цездатних членів сім'ї;

            60% — на двох непрацездатних членів сім'ї;

           40% — на одного непрацездатного члена сім'ї.

 

6.7.7.4 Пенсії сім'ям за законодавством про вислугу років

 

До кола сімей, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника за законодавством про вислугу років, належать сім'ї, які забезпе­чуються пенсіями за окремими нормативними актами, а саме: члени сімей суддів, прокурорсько-слідчих працівників, держав­них службовців, посадових осіб митних органів і народних де­путатів України.

Склад членів сім'ї за законодавством про вислугу років мало чим відрізняється від складу сім'ї, передбаченого загальним пен­сійним законодавством.

Умови призначення пенсії такі самі. Однак розміри пенсій і порядок їх призначення мають деякі особ­ливості.

Так, відповідно до Закону України «Про статус суддів» у разі загибелі (смерті) судді, у тому числі у відставці, внаслідок службових обов'язків непрацездатним членам сім'ї, які перебу­вають на його утриманні, щомісячно виплачується компенсація у розмірі різниці між частиною заробітку загиблого, яка була його часткою, і призначеної пенсії у разі втрати годувальника без ура­хування одночасної допомоги.

У Законі України «Про прокуратуру» дещо інший порядок за­безпечення сімей, які втратили годувальника: в разі загибелі про­курорсько-слідчого працівника під час виконання службових обов'язків сім'ї чи утриманцям загиблого призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного поса­дового окладу.

Сім'ям державних службовців, посадових осіб митних органів, народних депутатів України пенсії в разі втрати году­вальника призначаються в порядку, встановленому загальним  пенсійним законодавством України.

Пенсії нараховуються за єдиними нормами у відсотках від заробітку годувальника.

 

6.7.8 Соціальні пенсії

 

Соціальні пенсії можна визначити як щомісячні виплати з Пенсійного фонду, призначені непрацюючим, непрацездатним громадянам, які не мають права на трудову пенсію.

До осіб, які мають право на соціальну пенсію, належать:

- інваліди І та II груп, у тому числі інваліди з дитинства, а та­кож інваліди III групи;

- особи, які досягли пенсійного віку (чоловіки — 60; жінки —55 років);

- діти, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років, у разі втра­ти годувальника;

- діти-інваліди у віці до 16 років.

Розмір соціальних пенсій диференційований: від 30% до 200% мінімальної пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 30% мінімальної пенсії за віком призначаються чоловікам і жінкам, які досягли відповідно 60- і 55-річного віку, але не мають права на трудову пенсію без поважних причин.

Особи, які досягли пенсійного віку, а також інваліди III гру­пи, які не мають права на трудову пенсію з поважних при­чин, мають право на соціальну пенсію в розмірі 50% мінімальної пенсії за віком.

Соціальні пенсії в розмірі 100% мінімальної пенсії за віком призначаються:

—   інвалідам II групи;

—   дітям-інвалідам у віці до 16 років;

— дітям, які не досягли 18-річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років; у  разі  втрати годувальника;

— одному з батьків, незалежно від віку, якщо він (вона) зайня­тий доглядом за дітьми, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Інвалідам І групи, матерям-героїням, яким присвоєно звання «Мати-героїня», соціальні пенсії призначаються в розмірі 200% мінімальної пенсії за віком.

 

6.8 Контрольні запитання

 

1  Охарактеризуйте механізм функціонування складових реформо­ваної пенсійної системи України.

2  За рахунок яких надходжень формується бюджет Пенсійного фон­ду?

3  Дайте характеристику платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

4  Який порядок реєстрації в органах Пенсійного фонду платників збору — юридичних осіб?

5  Який порядок реєстрації в органах Пенсійного фонду фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності?

6  Які встановлено ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування?

7 Дайте характеристику механізму сплати збору на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу валюти.

8 Охарактеризуйте механізм сплати пенсійного збору з продажу ювелірних виробів.

9 Який порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля?

10 Який існував механізм сплати пенсійного збору з вироблених та імпортованих в Україну тютюнових виробів?

11 Дайте характеристику механізму сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу не­рухомого майна?

12 Який порядок сплати збору з вартості послуг стільникового мобіль­ного зв'язку?

13 Які джерела фінансування пенсійного страхування?

14 Охарактеризуйте основні умови пенсійного забезпечення за віком.

15 Які категорії громадян мають право на пенсію за віком на пільго­вих умовах?

16 Який загальний порядок визначення середньомісячного заро­бітку для обчислення пенсій?

17 Дайте характеристику пенсійного забезпечення наукових пра­цівників.

18 Які особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи?

19 Охарактеризуйте пенсійне забезпечення за віком учасників та інвалідів війни, а також сімей загиблих воїнів.

20 Які умови призначення та розміри пенсій багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства?

21 Які підстави для призначення пенсії з інвалідності?

 

70