yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->7.3 Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні

Соціальне страхування

7.3 Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні

В Україні медичне обслуговування можна поділити на три сектори:

1)державна медицина;

2)приватна медицина;

3)тіньова медицина.

Цілком закономірно, що в нашій державі історично об'єктив­ним і економічно необхідним став розвиток страхової медици­ни на засадах ДМС.

ДМС як важливий елемент страхової медицини забезпечує право кожного громадянина на одержання медичної допомоги.

Його соціально-економічне значення полягає в тому, що воно доповнює гарантії, надані в рамках соціального страхування до максимально можливих у сучасних умовах стандартів (оплата дорогих видів лікування і діагностики, застосування найбільш сучасних медичних технологій, забезпечення комфортних умов лікування тощо).

В Україні згідно з чинним законодавством практичного по­ширення набули дві форми ДМС — безперервне страхування здо­ров'я і страхування здоров'я на випадок хвороби.

Безперервне страхування здоров'я вид страхування, при яко­му застрахованій особі надаються медичні послуги з подальшою їх оплатою страховою компанією (за рахунками, виставленими лікувальними закладами, і в рамках страхової суми).

Страхування здоров'я на випадок хвороби — вид страхування, при якому кожна хвороба оцінена у грошовому вираженні. При ви­никненні страхової події застрахована особа отримує страхове відшкодування через касу страхової компанії.

Перший вид ДМС принципово відрізняється від другого тим, що передбачає надання медичної допомоги застрахованому у випадку будь-якого захворювання, яке не входить до переліку виключен­ня, на відповідну грошову суму.

Страхова сума визначається при укладанні договору. Вона становить 7-20 тис. американських доларів, хоча існують страхові суми і по 50 тис. та поліси без гра­ничного розміру страхового покриття.

Страхові внески станов­лять від 5 до 8% цієї суми залежно від умов страхування і нада­них послуг.

Страховий поліс на випадок хвороби передбачає страхуван­ня медичних витрат на випадок конкретного захворювання.

Список таких захворювань є достатньо широкий.

Сюди входять інфекційні хвороби, хвороби органів дихання, шлунково-киш­кового тракту, серцево-судинної, ендокринної систем та інші. Можна обрати витрати на лікування одного чи ряду захворювань.

Страхова сума становить від 1,5 до 15 тис. американських доларів, а страховий платіж — 0,5-5 % від цієї суми і залежить від умов стра­хування, переліку захворювань.

На вітчизняному ринку ДМС діють більше 60 страхових ком­паній, що мають різні можливості, досвід і авторитет.

Найбільш відомі з них — це Державна акціонерна страхова компанія «Укрінмедстрах», закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Остра-Київ», відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Алькона», відкрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Оранта-Донбас», закрите акціонерне то­вариство «Страхова компанія «Кредо-Класик», закрите акціо­нерне товариство «Страхова компанія «Надра», закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Укрнафтотранс» та інші.

Кожна страхова компанія прагне принести в страховий бізнес щось своє, що вигідно вирізнятиме її серед конкурентів.

Програми, які пропонують страхові компанії з ДМС, можна поділити на чотири основні категорії:

—поліклінічне обслуговування, у тому числі аптечне;

—стаціонарне обслуговування;

—послуги невідкладної швидкої медичної допомоги;

—стоматологія.

Деякі страхові компанії пропонують різноманітний додатко­вий сервіс: медичне обслуговування на дому, закріплення дові­реного лікаря, безплатна видача полісів зі страхування медич­них витрат при поїздках за кордон, пільгове страхування для членів сім'ї, спеціальні програми для дітей і вагітних.

Однією з перших страхових компаній, що запропонувала на страховому ринку медичне страхування і зараз володіє чи не най­більшим досвідом серед українських страховиків, є страхова ком­панія ЗАТ СК «Надра».

Ця страхова компанія організовує надан­ня та оплату медичних послуг при зверненні застрахованих осіб у медичний заклад внаслідок гострого захворювання, хронічно­го захворювання чи пошкодження здоров'я у зв'язку з нещас­ним випадком.

Обсяг медичних послуг, які підлягають оплаті,  залежить від програми страхування.

Як правило, це програми «Поліклініка», «Стаціонар», «Невідкладна допомога», «Стоматологія». Частіше за все клієнти ЗАТ СК «Надра» обирають «Комплексну програму медичного страхування», до якої входять майже всі види медичного страхування, в тому числі і превен­тивно-профілактичні заходи.

Персональний страховий поліс містить усі умови договору страхування, а також інформацію про дії застрахованої особи при зверненні до лікувального закладу. У ньому зазначені всі базові ме­дичні заклади, в які можна звернутися, телефони лікарів, теле­фони невідкладної швидкої допомоги, стоматологічні заклади.

ЗАТ СК«Остра-Київ» одна з відомих українських страхо­вих компаній, що здійснює медичне страхування з початку 2000 р. Оплату наданих медичних послуг вона здійснює за різними про­грамами страхування.

За програмою «Поліклініка» ЗАТ СК «Остра-Київ» оплачує вартість перевезення, госпіталізації застрахованої особи, кон­сультації лікарів, здійснення лабораторних досліджень і діагно­стичних тестів, допомогу вдома, первинний огляд стоматолога. Вона включає обслуговування як дорослих, так і дітей.

Програма «Невідкладна медична допомога» передбачає опла­ту приїзду бригади швидкої медичної допомоги, первісний огляд хворого, його перевезення і госпіталізацію, встановлення попереднього діагнозу. Страхова сума за цією програмою не має обмежень.

Специфіка страхової програми «Стаціонарна допомога» по­лягає у відсутності попереднього медичного обстеження до ук­ладання договору страхування та відшкодування витрат на ліку­вання туберкульозу. Важливою особливістю є те, що у догово­рах не встановлюється франшиза.

На сучасному ринку страхових послуг в Україні помітне місце займає ДАСК «Укрінмедстрах».

Компанія здійснює медичне  страхування як громадян України, так і нерезидентів та про­понує такі медичні послуги згідно з програмами медичного стра­хування:

—амбулаторно-поліклінічна допомога;

—стаціонарна допомога;

—швидка медична допомога;

—комплексна медична допомога;

—сімейний поліс;

—медична реабілітація;

—екстрена медична допомога;

—програма «Медичне ускладнення».

Страхові компанії, які здійснюють медичне страхування, можуть об'єднуватися з метою сприяння розвитку відкритого та рівнодоступного для всіх медичного страхового ринку, забезпе­чення допомоги у здійсненні медичного страхування, організації юридичного захисту прав страховиків і страхувальників, коор­динації зусиль страховиків на ринку медичних послуг.

Прикладом цього є асоціація «Українське медичне страхове бюро», членами якої є 28 страхових компаній України, що пред­ставляють її 12 областей, АР Крим та місто Київ.

Для досягнення мети Асоціація здійснює таку діяльність:

—  представляє інтереси своїх членів у відносинах з державни­ми органами України, міжнародними організаціями;

—  розробляє методологію медичного страхування, стратегію і тактику його впровадження в Україні;

—  сприяє формуванню розвинутої інфраструктури медичного страхового ринку;

—  аналізує чинне законодавство України з питань страхової діяльності та охорони здоров'я, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

—  вивчає і аналізує стан та перспективи розвитку медичного  страхування в Україні та за її межами;

—  пропагує ідеї медичного страхування серед населення;

— сприяє залученню іноземних інвесторів до програм медич­ного страхування та охорони здоров'я населення;

— проводить конференції, семінари та інші заходи.

Отже, перевагами ДМС щодо отримання медичної допомоги перед державними і приватними структурами, а також відомчою медициною є:

—забезпечення більшої доступності, якості і повноти щодо за­доволення різноманітних потреб населення в наданні ме­дичних послуг;

—у випадку порушення лікувально-профілактичними закладами стандартів медичних послуг страхова компанія може  частково або повністю не оплачувати вартість таких послуг;

—застрахованій особі не потрібно робити будь-яких фінансових розрахунків, оскільки з медичною установою за фактом надан­ня медичних послуг розраховується страхова компанія.

 

 

73