yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.3. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія.

3.3. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія, як і будь-яка інша наука, використовує загальнонаукові та спеціальні соціологічні методи теоретичного й емпіричного пізнання соціальної дійсності (див. схему 15).

Схема 15

Метод соціології — це сукупність прийомів, способів та операцій теоретичного й практичного освоєння і перетворення соціальної реальності. Таку сукупність прийомів, способів та операцій заведено називати методикою соціологічного дослі- дження, але її використовують не лише в теоретичній та емпіричній дослідницькій діяльності, а й у соціальній практиці.

Діалектика, як всезагальний метод пізнання, дає змогу виявити й проаналізувати закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціальної реальності — явищ, процесів, відносин, а також причинно-наслідкові зв’язки, детермінованість соціального життя людини і суспільства, малих та великих соці- альних груп, обґрунтувати певні соціальні процеси.

Синергетика забезпечує виявлення та аналіз самовиникаючих, випадкових, таких, що самоорганізуються, самоуправляються, соціальних явищ і процесів, реальних та можливих біфур­кацій (відхилень від норм) у соціальному житті та поведінці са­моорганізованих соціальних суб’єктів та об’єктів, виявлення й аналіз соціальної акупунктури суспільства, найбільш складних і «больових» моментів у соціальних відносинах.

Історизм (порівняльно-історичний метод) дозволяє виявити, охарактеризувати та зіставити різні рівні еволюції соціального об’єкта, що досліджується, а також певною мірою визначити основні історичні тенденції його розвитку.

Загальнонаукові методи забезпечують необхідний науковий рівень дослідження.

Спеціальні методи конкретного емпіричного соціологічного дослі- дження забезпечують збір, нагромадження, використання необхідної інформації про кількісні та якісні характеристики об’єкта досліджен- ня та проведення грамотного якісного аналізу соціальних проблем. Кожен із спеціальних методів соціологічного дослідження має своє призначення та власні характеристики (див. схеми 16, 17, 18, 19, 20)[3].

Схема 16

Схема 17

Схема 18

Схема 19

 

Схема 20

Різноманітність спеціальних методів соціологічного дослі- дження забезпечує збір, нагромадження, переопрацювання та використання необхідної об’єктивної, конкретної та достовірної інформації про реальні соціальні явища, події та процеси суспільного життя. Соціологічна інформація має свої емпіричні та теоретичні властивості. Вона, по-перше, всебічно й глибоко характеризує та дозволяє аналізувати соціальний процес, забезпечує досягнення максимальної адекватності пізнання завдяки широкій репрезентативності, стійкості та достовірності даних про кількісні та якісні характеристики об’єктів дослідження; по-друге, дозволяє виявити нові закономірності, тенденції й випадковості розвитку та функціонування соціальних відносин, явищ та процесів і тим самим істотно збагачує соціальну теорію.

Питання для самоконтролю

1. Чому соціологічні дослідження є об’єктивно необхідними?

2. У чому полягають сутність соціологічних досліджень та їхнє призначення?

3. Поняття програми соціологічного дослідження та її структура.

4. Якими є основні типи соціологічних досліджень, їхні характерні риси та призначення?

5. Що являє собою гіпотеза соціологічного дослідження, її місце та роль у дослідженні?

6. У чому сутність об’єкта соціологічного дослідження?

7. Які загальнонаукові методи використовують у процесі соціологіч­ного дослідження?

8. У чому полягають основні спеціальні методи соціологічного дослідження і їх роль у дослідженні?

9. Які сучасні соціальні проблеми вимагають фундаментального, конкретного соціологічного дослідження?

Література

1.  Андрущенко В. П. та ін. Соціологія: Підручник. — К.—Х., 1998. — С. 597—616.

2.  Брегеда А. Ю. та ін. Соціологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К., 1999. — С. 40—51.

3.  Методы сбора информации в социологических исследованиях. — М., 1990.

4.  Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. — К., 1996.

5.  Ядов В. А. Социологические исследования: методология, программа, методы. — М., 1987.

 

 

 

 

13