yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.1. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ, ЇЇ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Соціологія.

6.1. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ, ЇЇ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Економіка — це багатоаспектний соціальний інститут, що становить базу існування та життєдіяльності суспільства, де здійснюються матеріальне виробництво, розподіл, обмін та споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життя і діяльності людини і суспільства, тобто економіка — це сукупність пев­них (економічних) суспільних відносин (див. схему 40).

Схема 40

Взаємодія економічних відносин з іншими суспільними відносинами виражається у суспільному здійсненні функцій, взаємодії організацій та установ, нормативних систем. Дещо інший характер має взаємодія економіки з соціальними процесами, бо соці- альне не становить особливої сфери, відокремленої від інших сфер життєдіяльності суспільства, а органічно включається в економічні відносини і саме через соціальне економіка взаємодіє з іншими сферами суспільства.

У сфері економіки соціологія вивчає соціальне: суб’єктів — носіїв економічних відносин, їх взаємодію, рольову поведінку, організаційно-нормативні форми її закріплення, соціальні механізми, що здійснюють функціонування і розвиток економіки. Наприклад, якщо економіка розглядає людину як елемент трудових ресурсів (робочу силу), як умову виробництва, то соціологія розглядає людину як суб’єкта економічних відносин і соціальних процесів, нерозривно пов’язаних між собою. Отже, дуже важливу роль виконує механізм економіки як складна взаємодія її внутрішніх спонукальних мотивів і чинників, що впливає на поведінку (соціально-економічне становище соці- альних спільностей, різні соціальні інститути, культура та інше), активність суб’єкта, виступає способом функціонування економіки.

Велике значення мають всі елементи соціального механізму функціонування й розвитку економіки, але особливе місце посідає культура суспільства, яка забезпечує певний рівень, сутність і зміст економічної свідомості, що виступає у вигляді внутрішнього збудника — інституціоналізованими формами економіки та іншими соціально-політичними й економічними чинниками (див. схему 41).

Схема 41

Соціальний механізм забезпечує виконання економікою як соціальним інститутом таких функцій: 1) підтримка і розвиток суспільного поділу праці; 2) стимулювання, тобто забезпечення посилення стимулів до праці, економічної (матеріальної) зацікавленості у праці; 3) інтеграційна функція, що виражається у забезпеченні єдності інтересів працюючих та їхньому соціальному партнерстві; 4) інноваційна функція, яка забезпечує оновлення форм та організації виробництва, систем стимулювання (див. схему 42).

Схема 42

Усі функції економіки як соціального інституту взаємопов’язані та взаємодіють, вони спрямовані на забезпечення функціонування й розвиток виробництва, розподілу, обміну та споживання. Для реалізації цих функцій дуже важливими є підготовка і правильний розподіл висококваліфікованих кадрів, здатних розробляти науково обґрунтовані соціально-економічні програми та забезпечувати їх реалізацію.

Економічна соціологія, як галузь соціології, виникла в США в середині 60-х років XX ст. у зв’язку із зростанням людського (соціального) фактора в економіці та розвитком науково-техніч­ного прогресу. Її наукові передумови створили М. Вебер і Т. Веб­лен, які у першій половині XX ст. розробили теорію соціальних інститутів, а авторами структурно-функціонального аспекту стали Т. Парсонс, Н. Смелзер, К. Девіс та інші.

Сутність економічної соціології полягає у науковому розкритті соціального механізму розвитку економіки, системи управління економікою, соціально-економічного становища соціальних спільностей, їхньої культури, діяльності й поведінки в соціально-економічному процесі. Предметом економічної соціології є передусім закони, закономірності й випадковості еконо- мічних і соціальних відносин, явищ і процесів, міжгрупові відносини й конфлікти, співвідношення економічного і соціального в житті суспільства (див. схему 43).

Схема 43

Таким чином, економічна соціологія вивчає широке коло питань соціально-економічного життя суспільства, соціальної політики, стосується діяльності різних органів влади з регулювання стану, відносин і взаємодії різних елементів соціальної структури суспільств: класів, націй, верств, соціальних груп.

Економічна соціологія тісно пов’язана з багатьма гуманітарними науками: економічною теорією, політологією, наукою управління, філософією та іншими.

 

18