yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Соціологія.

ВСТУП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне відродження України, становлення суверенної, де­мократичної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства зумовили гостру необхідність рішучого подолання соціологічної неосвіченості, створення й розвитку відносно самостійної галузі знань в Україні — сучасної науки про су- спільство — соціології.

Невипадково на початку 90-х років XX ст. виникла проблема визначення предмета соціології, її методів та функцій. Вчені-су­спільствознавці України певною мірою вирішили цю проблему, розробивши навчальні програми, фундаментальні підручники та навчально-методичні посібники з соціології. Однак, прорив у громадській, суспільній свідомості на користь соціології відбувся в середині 90-х років, коли соціологія прийшла у вищі навчальні заклади та утвердилась як одна із самостійних галузей знань і нор­мативна навчальна дисципліна.

Поступово створювалися можливості збагачування уявлень про соціологію як науку про суспільство, суспільні відносини та соціальні процеси, про закономірності й випадковості їхнього розвитку. В основному вирішена гостра проблема створення сучасних підручників і навчальних посібників, що допомагають пізнавати соціологічні теорії та соціальну практику.

Позитивним є дедалі більш ґрунтовне використання зарубіжних і вітчизняних теоретичних здобутків, особливо соціологічних концепцій Г. С. Сковороди, М. П. Драгоманова, М. С. Грушевського та інших видатних українських, а також зарубіжних учених.

Заслуговують на особливу увагу підручник «Соціологія» (Київ—Харків, 1998), підготовлений колективом авторів за за- гальною редакцією професорів В. П. Андрущенка та М. І. Гор­лача, а також розроблений ученими Київського національного університету ім. Тараса Шевченка підручник «Соціологія», які є реальним прикладом копіткої науково-дослідницької, методологічної і методичної праці педагогів вищої школи України.

Проте ці та інші підручники і посібники інколи перевантажені інформацією, в них відсутня наочність основного змісту фундаментальних проблем та шляхів їх розв’язання.

Саме це зумовило доцільність розробки і публікації даного навчального посібника. В ньому містяться наукові визначення основних соціальних явищ і процесів, пропонуються структурно-логічні схеми, таблиці, запитання для самоконтролю, завдання до іспиту (заліку), короткий словник основних термінів соціології, рекомендована література.

Автор виходив з того, що майбутнім спеціалістам в економічній та соціальній сферах життєдіяльності суспільства потрібно не лише засвоїти певний обсяг знань з соціології, а й виробити навики оперативної та правильної орієнтації у складній, динамічній соціально-економічній ситуації, сформувати і розвивати свої здіб­ності, активно і творчо вирішувати складні соціально-економічні проблеми.

У визначеннях, схемах і таблицях посібника в логічній послідов­ності подані всі 10 тем курсу «Соціологія», що вивчається студен­тами Київського національного економічного університету.

Автор рекомендує використовувати даний посібник творчо, з обов’язковим урахуванням специфіки кожного факультету й окремих спеціальностей, обсягу аудиторного часу на вивчення кожної теми та рівня підготовки й можливостей студентів.

При написанні посібника використані матеріали, підготовлені викладачами кафедри політології і соціології Київського національного економічного університету, Київського, Харківського університетів, Московського юридичного університету та інших навчальних закладів України та Росії.

Посібник у повному обсязі записаний на дискету, якою можна користуватися в комп’ютерних класах та при дистанційному методі навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2