yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА,ЙОГО СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

Соціологія

4. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА,ЙОГО СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

Суспільство – це сукупність усіх способів взаємодії і форм об'єднання людей, що склалися історично, мають загальну територію, загальні культурні цінності і соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю.

Соціальна система – цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємодії і взаємини, соціальні інститути й організації, соціальні групи, спільності, норми і цінності.

Кожен елемент соціальної системи знаходиться у взаємозв'язках з іншими, займає специфічне місце і відіграє певну роль у них. Завдання соціології полягає у з'ясуванні структури суспільства, науковій характеристиці його елементів, їхній взаємодії і взаємозв'язку.

Соціальна структура суспільства

Соціально-територіальна підструктура

Соціально-професійна підструктура

Соціально-класова підструктура

Соціально-етнічна підструктура

Соціально-демографічна підструктура

1

2

3

4

5

Формується на основі нерівномір-ності розташування виробництва і розселення на різних територіях.

Обумовлена професійним розподілом праці та спеціалізацією.

Виникає як результат об'єднання людей, відображає картину соціальної нерівності.

Виникає як

результат об'єднання людей терето-рією, економікою, культурою, тра-диціями, психіч-ними особливо-стями

Обумовлена статтю і віком.

1

2

3

4

5

Наприклад, міське населення, сільське населення

Наприклад, викладачі, бібліотекарі, бухгалтера і т.п.

Наприклад, буржуазія, пролетаріат і т.п.

Наприклад, індіанці Майя, українці, поляки і т.п.

Наприклад, діти, жінки, чоловіки і т.п.

 

Соціальна стратифікація – розподіл суспільства на вертикально-розташовані соціальні групи і прошарки, що мають різний престиж, власність, владу, освіту і т.д.

1. Рабство.

2. Касти.

Закритий тип, тобто існують чіткі обмеження між прошарками.

3. Класи

Відкритий тип, тобто можливі і бажані переміщення з одного класу до іншого.

5. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Розглядаючи поняття особистості, слід уточнити такі поняття як людина, індивід, індивідуальність, особистість.

Поняття “людина” вказує лише на якісні відмінності людей від тварин і майже нічого не говорить про соціально обумовлені відмінності між самими людьми.

Індивід – це окремий, відособлений член соціальної спільності: народу, суспільства, певної соціальної групи.

Термін “індивідуальність” означає те особливе, специфічне, що відрізняє окрему людину від усіх інших, включаючи природні, соціальні та психічні якості.

Поняття “особистість” допомагає охарактеризувати в людині соціальну основу її життєдіяльності, ті властивості і якості, які людина реалізує в соціальних зв’язках, соціальних інститутах, культурі, тобто в суспільному житті, в процесі взаємодії з іншими людьми.

Соціологія прагне виявити соціальні засади формування особистісних якостей, соціальний зміст і соціальні функції різних типів особистостей, тобто вивчити особистість як джерело суспільного життя та його реального носія.

 

Поняття «особистість» на відміну від «людини» і «індивіда»

Людина

Індивід

Особистість

Родове поняття

Родове поняття

Суспільне поняття

Продукт природи

Продукт природи

Продукт суспільства

Термін вказує на відмінність людини від тварин.

Вказує на те, що це конкретна людина, одиничний представник людського роду.

Вказує на комплекс особливостей людини, отриманих під впливом культури суспільства, соціальних груп і спільностей.

 

Трактування особистості в різні часи.

1.      Стародавність (давньогрецькі вчені). Концепція «людини розумної».

2.      Середньовіччя (християнські мислителі Західної Європи). Концепція «людини богоподібної».

3.      Новий час (натуралісти, позитивісти, прагматики). Концепція «людини діяльної».

4.      Новітній час (антропологічна версія). Концепція «людини прагнучої».

Соціологічна структура особистості:

1.      Самосвідомість.

2.      Автономність.

3.      Внутрішня духовна структура:

-          потреби;

-          інтереси;

-          цінності;

-          мотиви;

-          соціальні норми;

-          переконання;

-          світоглядні принципи;

-          смаки, звички та ін.

Соціалізація особистості – процес інтеграції індивіда в суспільство, у різні типи соціальних спільностей шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значимі риси особистості.

Компоненти соціалізації

Етапи соціалізації

Основні підходи до визначення сутності соціалізації

Освіта і виховання

Первинна (дитяча) соціалізація

Людина – пасивний об'єкт впливу суспільства

Сукупність стихійних впливів на становлення особистості

Вторинна (доросла) соціалізація

Активність суспільства й окремої людини в процесі взаємодії

Будь-яка діяльність людини спирається на ціннісні орієнтації.

Ціннісна орієнтація – це вибіркове ставлення до сукупності соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації виступають соціальними установками особистості.

 

10