yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->        5.2.1 Аналіз технічних умов та вимог до конструкції деталі

Технологія машинобудування

        5.2.1 Аналіз технічних умов та вимог до конструкції деталі

 

Вимоги щодо точності розмірів поверхонь деталі, точності форми та взаємного розміщення її поверхонь конструктор визначає з урахуванням виконання деталлю свого службового призначення.

Робоче креслення деталі повинно давати повне уявлення щодо конструкції деталі (матеріал, конфігурація, розміри, технічні вимоги).

При цьому його рішення базуються як на вимогах стандартів системи ЄСКД, наприклад, ГОСТ 2.109-68, 2.305-68, 2.307-68,

2.309-73, СТ СЭВ 368-76, так і на аналітичних розрахунках необхідних значень технічних вимог на підставі складання та розв’язання певних розмірних ланцюгів [5, 20].

Технічні вимоги конструктор або записує у текстовій формі, або позначає спеціальними позначками безпосередньо на кресленні деталі.

Аналізуючи ці дані, технолог не тільки визначає повноту їх завдання, а й оцінює правильність їх значень. При цьому треба орієнтуватися на типові технічні вимоги до конструкцій деталей певного класу (вали, шестерні, корпуси тощо).

Результати аналізу є підставою для формулювання технологічних завдань, визначення схеми базування заготовки, способу обробки її поверхонь.

Дуже важливим завданням є визначення методів контролю точності виконання технічних вимог, які б забезпечували достовірність результатів обробки.

 

5.3 Визначення типу виробництва, такту випуску або партії запуску, організаційної форми виробництва

 

Тип виробництва - класифікаційна характеристика виробництва, що виділяється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу випуску виробів. У машинобудуванні розрізняють одиничне, серійне і масове виробництва. Серійне виробництво, у свою чергу, поділяють на дрібносерійне, середньосерійне та великосерійне.

Тип виробництва можна визначити як табличним, так і розрахунковим методом, обчисливши Кзо (розділ 1.2.2).

Визначення типу виробництва є першим завданням етапу синтезу технологічних рішень, тому що він формулює всі наступні рішення при проектуванні технологічних процесів: ступінь автоматизації обладнання, пристрої, різальний інструмент, форму організації виробництва тощо (дивись таблицю 5.1).

Для умов одиничного та дрібносерійного виробництв найбільш доцільною формою організації є створення дільниць за спеціалізацією робіт (токарна дільниця, фрезерна, складальна тощо). При такій формі організації заготовка переміщується з операції на наступну операцію без оптимізації маршруту руху. Досить часто суміжні операції можуть виконуватися навіть у різних цехах.

Організаційною формою середньосерійного виробництва є групова. Вона передбачає створення предметно-замкнутих дільниць за принципом потокових ліній (обладнання для більшості технологічних операцій, як правило, механічних, розміщено у послідовності їх виконання), на яких організовується в необхідній для виробництва послідовності обробка конструктивно подібних деталей.

Великосерійне і масове виробництва характеризуються постійним виготовленням виробів у великих кількостях тривалий час. Обсяг випуску в масовому виробництві дозволяє проводити спеціалізацію робочих місць на виконання однієї операції.

Організаційною формою великосерійного та масового виробництв є потокова, що передбачає створення потокових ліній.

На потокових лініях в послідовності виконання технологічних операцій розміщують все необхідне обладнання – металорізальне, термічне тощо. Після визначення типу виробництва і форми його організації розраховують їх економіко-організаційні показники: такт випуску, партію запуску, ритм.

Таблиця 5.1 - Основні характеристики типів виробництва

 

Характеристика виробництва

Тип виробництва

 

Одиничний

Серійний (від дрібно - до великосерійного)

 

Масовий

 

Номенклатура та обсяг випуску

 

Широка,

малий

Незначна, з поступовим зменшенням номенклатури та збільшенням обсягу

 

Вузька,

великий

 

Вид обладнання

 

 

Універсальне

Універсальне, верстати з ЧПК із поступовим підвищенням рівня автоматизації до напівавтоматів

Спеціальний, автомати, агрегатні верстати, багатошпиндельні верстати, автоматичні лінії

 

Пристрої

 

Універсальні

Універсальні, УСП, переналагоджувальні та спеціальні

 

Спеціальні

Різальний інструмент

Універсальний

Універсальний, спеціалізований

Спеціальний, комбінований

Вимірювальний інструмент

Універсальний, шкальний

Універсальний, граничні калібри

Граничні калібри, комплексні контрольно- вимірювальні прилади (КВП)

Продовження таблиці 5.1

 

Характеристика виробництва

Тип виробництва

 

Одиничний

Серійний (від дрібно - до великосерійного)

 

Масовий

Рівень глибини технологічних рішень

 

Маршрутний

Маршрутний, маршрутно-операційний, операційний

Маршрутний і обов’язково

операційний

Метод технічного нормування

Дослідно-статистичний

Дослідно-статистичний, розрахунково-аналітичний

 

Розрахунково-аналітичний

 

Види вихідних заготовок

 

Сортовий прокат різного профілю

 

Сортовий прокат, кування, литво

Штампування, литво, що забезпечують мінімальні припуски та максимальне наближення форми заготовки до форми деталі

Методи досягнення точності при механічній обробці

Метод пробних ходів та вимірів,

автоматичного досягнення точності з використанням жорстких упорів, лімбів

Метод

автоматичного досягнення точності з використанням жорстких упорів, лімбів, верстатів із ЧПК, автоматів та ін.

Метод

автоматичного досягнення точності з використанням верстатів - напівавтоматів та автоматів, методів активного контролю

Продовження таблиці 5.1

 

 

Характеристика виробництва

Тип виробництва

 

Одиничний

Серійний (від дрібно - до великосерійного)

 

Масовий

Методи досягнення точності замикаючої ланки при складанні

 

 

Пригінка

Пригінка, регулювання, групової взаємозамінності, повної та неповної взаємозамінності

 

Регулювання, групової взаємозамінності, повної та неповної взаємозамінності

Розміщення

обладнання

Дільниці за типами верстатів або видами роботи (токарна, фрезерна, складальна)

Предметно-замкнуті дільниці для виготовлення  групи технологічно подібних деталей, потокові лінії

 

 

Потокові лінії

Рівень кваліфікації основних робітників

 

Високий

 

Вимоги поступово знижуються, але підвищуються вимоги до кваліфікації робітників, що налагоджують обладнання (допоміжні робітники)

Собівартість виробництва

Висока

Середня

Низька

Такт випуску (tв) є характеристикою потокової лінії. Його визначають для умов великосерійного та масового виробництв.

Такт випуску - це інтервал часу між запуском у виробництво або випуском двох послідовних, що йдуть один за одним, виробів. Такт випуску, хв., визначається за формулою

 

                                                                          (5.1)

 

де FД - дійсний річний фонд часу роботи обладнання за одну зміну, годин (2015 годин);      N - обсяг випуску виробів, шт.;

     n - кількість змін роботи обладнання за добу;

     60 – коефіцієнт переведення годин у хвилини.

      Значення такту використовують при формуванні складу технологічних операцій, що виконують на потоковій лінії з метою їх синхронізації, тобто щоб тривалість кожної з них дорівнювала або була кратною такту.

В умовах одиничного, дрібносерійного та середньосерійного виробництв визначається розмір партії запуску.

Він може бути визначений за такими формулами:

- при вільному плануванні організації випуску

                        (шт),                                                     (5.2)

де 254 – кількість робочих днів за рік;

а – періодичність запуску в днях (рекомендується брати - 3, 6, 12, 24 дні)

або                       (шт.),                                                  (5.3)

де К=12 – при рівномірному щомісячному випуску виробів;

        К= 4 при рівномірний щоквартальному випуску виробів тощо.

Періодичність запуску виробів у виробництво у сучасних риночних умовах може визначатися договірними зобов’язаннями між виробником та замовником.

Розмір партії запуску використовують для визначення штучно-калькуляційного часу при технічному нормуванні.

 

41