yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.2.4 Класифікація технологічних процесів і форми                          технологічної документації

Технологія машинобудування

1.2.4 Класифікація технологічних процесів і форми                          технологічної документації

 

Залежно від умов виробництва використовують різні види технологічних процесів (ТП), які класифікують за такими ознаками.

За призначенням ТП поділяють на одиничні та уніфіковані (типовий або груповий).

ОДИНИЧНИЙ - це ТП виготовлення або ремонту виробу одного  найменування, типорозміру і виконання незалежно від типу виробництва.

ТИПОВИЙ - це ТП виготовлення групи  виробів, для яких зміст і послідовність більшості технологічних операцій і переходів збігаються. Вони застосовуються як інформаційна база для розроблення одиничних ТП, а також стандартів на типові ТП. Автором ідеї типізації технології був професор А.П. Соколовський.

Типізація ТП базується на класифікації виробів за ознаками спільності конфігурації і єдності технологічних завдань, вирішення яких необхідно для виготовлення певного типу виробів.

Наприклад, проф. А.П. Соколовський виділяв такі типи деталей: вали, осі, втулки, диски, плити, станини, рами і т. ін. Типізація ТП  дозволяє  узагальнити  існуючі передові ТП, поширити досвід впровадження прогресивного оснащення, інструменту. Ця ідея впроваджена на багатьох підприємствах масового виробництва.

ГРУПОВИЙ - це ТП виготовлення групи виробів із різними конструктивними, але загальними технологічними ознаками. Автор групової технології - проф. С.П. Митрофанов. Групова технологія є розвитком ідей типізації і має на меті своїм завданням таку побудову технології виготовлення або складання виробів, при якій різко  знижуються витрати часу на переналагодження обладнання. В основу групової технології також покладено класифікацію виробів і комплектування груп. Але конструктивна подібність виробів при цьому є вторинною ознакою. При груповій технології технологічний  процес проектується на комплексну деталь, що є або реально існуючою найбільш складною деталлю групи, або штучно створюється як деталь, що має усі поверхні окремих деталей групи, наприклад (дивись рисунок 1.7). Комплексна деталь – А. На ній номерами позначені елементарні поверхні окремих деталей групи.

Розроблений  для комплексної деталі ТП є, як правило, надлишковим для конкретних деталей, тому що може містити  технологічні операції і переходи для обробки відсутніх у неї поверхонь. На основі групового ТП розробляють одиничні технологічні процеси шляхом виключення із групового зайвих операцій і переходів, уточнюючи технологічне оснащення. На цьому принципі побудована методологія одного з напрямків САПР ТП - проектування одиничних технологічних процесів на основі уніфікованого.

Рисунок 1.7 – Схема формування комплексної деталі

За рівнем відповідності сучасним досягненням науки і техніки ТП поділяють на робочий та перспективний.

РОБОЧИЙ - це ТП, виконуваний за робочою документацією, що відбиває можливості конкретного виробництва.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ – це ТП, що містить технічні рішення, які цілком або частково ще необхідно буде впровадити на підприємстві (нові верстати, способи обробки, оснащення  та ін.).

Крім цих ознак, ТП можуть бути додатково класифіковані як тимчові та комплексні.

ТИМЧАСОВИЙ - це  ТП, застосовуваний на підприємстві протягом обмеженого періоду через ремонт обладнання, оснащення або в зв'язку з аварією.

КОМПЛЕКСНИЙ - це ТП, який містить не тільки технологічні операції, пов’язані з безпосередньою зміною властивостей предмета праці, а й операції очищення заготовок, їх переміщення, зберігання, контролю, пакування виробів для відправлення і т. ін.

За ступенем деталізації технічних рішень

Усі перелічені вище технологічні процеси можуть бути розробленими з різним ступенем деталізації технічних рішень.

Залежно від цього технологічні процеси записують на різних формах бланків технологічної документації, що передбачена стандартами єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Найбільш поширеними з них є: маршрутні карти (МК), карти технологічного процесу (КТП), операційні карти (ОК), карти ескізів (КЕ).

Відповідно до ГОСТ 3.1109-82 передбачені такі види опису технологічних процесів:

МАРШРУТНИЙ ОПИС технологічного процесу являє собою скорочений опис на бланках МК усіх технологічних операцій у послідовності їх виконання без зазначаються переходів і технологічних режимів. При цьому вказуються номери і найменування операцій, застосовуване обладнання, розряд роботи, норма часу на виконання операції. Маршрутний опис ТП є обов’язковим для усіх типів виробництв.

МАРШРУТНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ опис технологічного процесу, як і маршрутний, являє собою скорочений опис всіх операцій у послідовності їх виконання. Але при цьому найбільш складні операції розписують до рівня переходів із зазначенням розмірів обробки, а в необхідних випадках режимів обробки та технологічного оснащення.

Такий опис виконують на бланках КТП або МК. Для описаних на рівні переходів операцій обов’язково оформлюють карти ескізів на бланках КЕ.

При комплектуванні технологічної документації маршрутно-операційного ТП КЕ розміщують після всіх бланків МК або КТП.

Маршрутно-операційний опис ТП застосовують в одиничному, дрібносерійному, середньосерійному і навіть у дослідному виробництвах при виготовленні  складних деталей.

КАРТИ ЕСКІЗІВ – технологічний документ, що виконують на бланках карт ескізів (КЕ). На них зображують заготовку в положенні обробки на даній операції, проставляють умовними позначеннями схему її базування із зазначенням форми установчих елементів пристрою і кількість позбавлених при цьому ступенів вільності, а також одержувані на даній операції розміри з допусками, шорсткість поверхонь та інші технічні вимоги.

ОПЕРАЦІЙНИЙ опис технологічного процесу, який містить опис усіх технологічних операцій на рівні переходів із зазначенням застосовуваного оснащення (пристроїв, різальних, допоміжних і вимірювальних інструментів), а також режимів обробки, основний, допоміжний і штучний часи.

Виконується на бланках ОК. Операційний опис технологічних процесів завжди доповнюється маршрутним описом і картами ескізів. Є обов’язковим для умов великосерійного та масового виробництв, а для особливо складних деталей - і в більш дрібних типах виробництва.

При комплектуванні технологічної документації такого опису ТП треба дотримуватися такої послідовності:

- маршрутні карти (МК) технологічного процесу;

- далі розміщують карту ескізу (КЕ) на першу технологічну операцію та відповідні цій операції операційні карти (ОК);

- потім розміщують карту ескізу КЕ на другу технологічну операцію та відповідні цій операції операційні карти ОК;

- і так далі, для всіх технологічних та контрольних операцій у послідовності їх виконання.

Для усіх видів опису ТП обов’язковим документом також є титульний аркуш, на якому зазначають назву організації розробника документів, позначення виробу, тип технологічного документа, осіб, які розробляли, погоджували та затверджували документацію.

 

Питання для самоперевірки

 

1 Значення технології машинобудування для розвитку суспільства.

2 Назвіть провідних вчених у галузі технології машинобудування та їх внесок у розвиток цієї науки.

3 Види виробів.

4. Виробничий процес та його структура.

5  Технологічний процес та його структура.

6  Технічна підготовка виробництва.

7 Види технологічних процесів.

8 Сутність типізації та групового методу обробки.

9 Методи і форми організації технологічних процесів механічної обробки в різних типах виробництва. Такт випуску виробів.

10 Методи і форми організації технологічних процесів складання в різних типах виробництва.

2 Бази та базування у машинобудуванні

 

 

9