yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание

Украінське право

Секція 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

--- ПРАВОВА ДОКТРИНА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ

--- НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

ЛЕГІСТСЬКИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ ТИП ПРАВОРОЗУМІННЯ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УТВЕРДЖЕННІ ПРАВОПОРЯДКУ

НІМЕЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ АПАРАТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОКУПОВАНИХ РЕГІОНІВ СРСР

ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ТРЕТІХ ДЕРЖАВ В ДВОСТОРОННІХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ

Секція 2 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ МАЙНА БОРЖНИКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В УКРАИНЕ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

ЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЛИХОСЛІВ’Я В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ  

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНСТВА  ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛНИЯ ИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА  У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ І                 СВОБОД ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЛЬ СУДУ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Секція 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ПРО МІСТОБУДІВНИЦТВО ТА РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

ЩОДО ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ІНСТИТУТУ МЕДИЧНОГО ПРАВА

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

ДО ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Право соціального розвитку села як підгалузь аграрного права

Секція 4 ТРУДОВЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДОМНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ЗМІНА УМОВ ПРАЦІ І ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ

ДО ПИТАННЯ ВІДРАХУВАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ

ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

КОНЦЕПЦІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ТРУДОВИХ ПРАВ ЛІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ

ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ

ЩОДО ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ

ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ПОНОВЛЕННІ НА РОБОТУ

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ЗМІН УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

            LABOUR CONTRACT IN UKRAINE (Укладення контракту в Україні)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ЧЕРГОВОЇ ВІДПУСТКИ ЖІНКАМ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАУКА ТРУДОВОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ

ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ПРАЦІВНИКІВ: ОБҐРУНТОВАНІ ВИМОГИ ЧИ ПРОЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮСТРАЦІЇ ТА РИНОК ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ОСОБЛИВОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР В АСПЕКТІ ЗХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ЗА НОРМАМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МОБІЛІЗАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА/АБО ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Новітнє правове регулювання атестації працівників

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ

СУЧАСНА НАУКОВА ДУМКА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ  АНАЛІЗ НОРМ ЧИННОГО ТА НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНОЗЕМЦЯМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

УМОВИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР СПІВРОБІТНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.

АТЕСТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ВІК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ

СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ РЕЛІГІЙНИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ

ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ, ЯК СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

ДОГОВІР ПРО СТАЖУВАННЯ ЗА СТ. 29 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ»

ДО ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Щодо належності контрольно-наглядових відносин до охоронних трудових правовідносин

ОХОРОНА ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ ТА РОБОТОДАВЦЕМ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК ТА ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

Секція 5 ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ

Пенсійне забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України

ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЗА РАХУНОК ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

УМОВИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРАЦЮВАТИ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОКУПАЦІЇ КРИМУ

СОЦІАЛЬНа реабілітація як напрямок соціального захисту

ПРИНЦИПИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРИРОДНОГО ТА ПОЗИТИВНОГО ПРАВА

До визначення єдності і диференціації у праві соціального забезпечення

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ РЕАБІЛІТОВАНИХ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЯК СИСТЕМНЕ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ СВІТОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СУДДІВ

Секція 6 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ АУДІО ТА ЗАПИСУ З АВТОМОБІЛЬНОГО ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА ЯК ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ З КОРУПЦІЙНИМИ ЗВЯЗКАМИ, ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

ЧИ Є «ЩИРІСТЬ РОЗКАЯННЯ» УМОВОЮ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДСТАВІ СТ. 45 КК УКРАЇНИ?

ПРИМИРЕННЯ ЯК ОДНА З ПІДСТАВ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ХУЛІГАНСТВА

---  

--- Арбітражний керуючий: службова особа чи особа, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг

 

1