yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

На графіку наведена одна точка беззбитковості В і прийнятний діапазон обсягу виробництва. При цьому лінія АК показує постійні витрати, АД – загальні  витрати, відрізок КД – характеризує величину змінних витрат, ОС – дохід від реалізації продукції.

Бухгалтерська модель показує зміну загальних витрат і доходів при рівні виробництва, що заплановане на майбутнє. На практиці поводження витрат залежить не тільки від обсягу виробництва, взаємодіють з ними ціни на сировину, матеріали, покупні напівфабрикати, продуктивність праці, зміна технологічного процесу, зміна законодавства і т.д. Тому в аналізі поводження прибуток – витрати – обсяг виробництва використовуються припущення, що обмежують точність і надійність розрахунків.

 

 

 

Доходи і

витрати, грн                                                                       Д

                                                                                                                                                                 

                                                                                     С                  

                                                                                                                                                                 

  

В

              А                                                                                    К

                                                                                                            

                    О

                                                   Обсяг виробництва

Рисунок 2.2.4 – Графік бухгалтерської моделі беззбитковості

АВС- аналіз

 

АВС-аналіз – поділ наявних ресурсів або можливостей підприємства на групи з виділенням показників, які за кількістю мають невелике значення, проте у вартісному обчисленні займають найбільшу питому частку у загальній сукупності.

 

Якщо в структурі собівартості матеріальні витрати займають вагому частку, то найбільше можливостей щодо виявлення резервів зниження собівартості можна знайти,  аналізуючи елемент витрат “Матеріальні витрати”. Тому підприємствам доцільно проводити АВС-аналіз саме цього елемента витрат як у розрізі окремих постачальників, так і у розрізі окремих видів матеріалів.

Ван Хорн та інші[64] пропонують поділяти витрати для здійснення АВС-аналізу на такі групи: група А – 15% загальної кількості запасів та 70% їх вартості; група В – 30% та 20% відповідно; група С – 55% та 10% відповідно. Згідно з Парето ці співвідношення такі: група А – на 20% найбільш цінних матеріалів припадає 80% вартості; група В – 30% та 15% відповідно; група С – 50% та 5 % відповідно. Зрозуміло, що найбільше резервів при найменших витратах часу можна виявити при аналізі запасів, які належать до групи А. Досить часто АВС-аналіз використовують з XYZ-аналізом, який використовують з метою нормування оборотних активів для створення виробничих запасів, де X – сировина, що рівномірно споживається у процесі виробництва; Y – сировина, що споживається з відчутними коливаннями (наприклад, залежність від сезонних робіт); Z – сировина, що споживається нерегулярно через значні коливання відповідної потреби.

 

 

 

Приклад 2.2.4

Застосування АВС-аналізу в діяльності підприємства

 

 

Припустимо, що підприємство з виробництва меблів має такі дані про матеріали (табл. 2.2.4.1).

Таблиця 2.2.4.1 – Вихідні дані про матеріали

Назва матеріалу

Ціна, грн

Кількість, од.

 

108