yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

 

Функції поділяють на головні, допоміжні, непотрібні та розробляються заходи щодо мінімізації витрат на виконання кожної функції, досліджуються можливості уникнення виконання додаткових функцій, які потребують значних витрат ресурсів.

У процесі аналізу витрат досліджуються усі калькуляційні статті та виявляються резерви зі зниження собівартості.

Функціонально-вартісний аналіз (Activity Based Costing, АВС) – це технологія, що дозволяє оцінити реальну вартість продукту або послуги безвідносно до організаційної структури підприємства.

 

Дії, вироблені на цих етапах, у контексті методу ФВА називають функціями[65].

Мета ФВА – це забезпечення правильного розподілу коштів, що виділяються на виробництво продукції або надання послуг, за прямими і непрямими витратами.

При застосуванні функціонально-вартісного аналізу відбувається[66]:

– формування релевантної інформації про ефективність діяльності центрів відповідальності на підприємстві;

– визначення та проведення загального аналізу собівартості бізнес-процесів на підприємстві (маркетинг, виробництво продукції і надання послуг, збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслуговування тощо);

– проведення порівняльного аналізу та обґрунтування вибору раціонального варіанта технології реалізації бізнес-процесів;

– проведення функціонального аналізу, пов’язаного із встановленням та обґрунтуванням функцій, що виконують структурні підрозділи підприємства з метою забезпечення випуску високої якості продукції та надання послуг;

– визначення та аналіз основних, додаткових і непотрібних функціональних витрат;

– порівняльний аналіз альтернативних варіантів зниження витрат у виробництві, збуті та управлінні за рахунок упорядкування функцій структурних підрозділів підприємства;

– аналіз інтегрованого поліпшення результатів діяльності підприємства.

Усе це дозволяє найбільш реалістично оцінювати витрати підприємства.

 

Алгоритм використання методу ФВА:

 

1) визначається послідовність функцій (дій), необхідних для виробництва товару або послуги;

2) спочатку виявляються усі можливі функції. Їх поділяють на дві групи: ті, що впливають на цінність товару (послуги), і ті, які не впливають. Далі на цьому етапі проводиться оптимізація послідовності: усуваються або скорочуються кроки, які не впливають на цінність, і скорочуються витрати;

3) для кожної функції визначаються повні річні витрати і кількість робочих годин;

4) для кожної функції на основі оцінок із пункту 2 визначається кількісна характеристика джерела витрат.

Відзначимо також, що у ФВА застосовують два типи джерел щодо розподілу витрат:

1. Джерела витрат за функціями (activity drivers), що показують, яка поведінка об’єкта витрат впливає на рівні деталізації функцій.

2. Джерела витрат із ресурсів (resource drivers), що показують, яким чином рівні активності функцій впливають на споживання ресурсів.

Після того як для всіх функцій будуть визначені їх джерела витрат, проводиться остаточний розрахунок витрат на виробництво конкретного продукту або послугу. Використовуючи цей метод, можна швидко оцінити обсяг прибутку, очікуваний від виробництва того чи іншого товару або послуги.

Якщо вихідна оцінка витрат виконана правильно, то дохід (до виплати податків) дорівнює різниці між ціною реалізації та витратами, розрахованими за методом ФВА. Крім того, можна з’ясувати, виробництво яких продуктів або послуг є збитковим (їх ціна при реалізації буде нижча від розрахункових витрат). На основі цих даних можна вжити коригувальних заходів, зокрема переглянути цілі та стратегії бізнесу на найближчі періоди.

Як інструмент оптимізації фінансових потоків метод функціонально-вартісного аналізу (ФВА) – це сукупність дій, спрямованих на попередження, виявлення, скорочення або ліквідацію зайвих витрат. Величина витрат – один з основних показників ефективності роботи підприємства, його конкурентоспроможності, тому головне призначення ФВА полягає в пошуку резервів зниження витрат, у цілеспрямованій зміні співвідношення між корисними і зайвими витратами сукупної праці. Отже, функціонально-вартісний аналіз – це метод, що дозволяє оцінити реальну вартість продукту або послуги невідносно до організаційної структури компанії. Як прямі, так і непрямі витрати розподіляються за продуктами та послугами залежно від обсягу ресурсів, необхідного на кожному етапі їх виробництва. У контексті методу ФВА дії, вироблені на цих етапах, називаються функціями. Зіставивши значущість кожної функції та її вартість, можна проводити такі види досліджень:

 

110