yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

1) вивчення розподілу витрат за функціями; виявлення недешевих функцій з метою їх першочергового вдосконалення; визначення та аналіз основних, додаткових і непотрібних витрат за функціями;

2) поділ функціональних напрямів і бізнес-процесів (за якими необхідно здійснювати діяльність самостійно, а за якими користуватися послугами сторонніх організацій, тобто виробляти їх аутсорсинг або поєднувати обидва напрями в певній пропорції);

3) оцінку ефективності діяльності центрів відповідальності;

4) визначення собівартості бізнес-процесів;

5) оцінку перспектив покращання діяльності підприємства тощо.

Цей метод має специфічні особливості:

– об’єктом дослідження є не результати того чи іншого виду діяльності, а їх функції;

– ефективність застосування функціонально-вартісного аналізу обумовлена чіткою послідовністю його проведення;

– інформація, отримана методом функціонально-вартісного аналізу, зрозуміла для персоналу підприємства, який бере участь у бізнес-процесі;

– базою розподілу витрат є джерела (носії) витрат  на різних рівнях.

Роботи з організації та проведення функціонально-вартісного аналізу складаються з таких основних етапів: підготовчого, інформаційного, аналітичного, дослідницького, рекомендаційного. Тобто для функціонально-вартісного аналізу характерно послідовне, поетапне виконання робіт, починаючи з вибору об’єкта та збору наявної інформації та закінчуючи пропозиціями щодо зниження витрат на виробництво цього об’єкта.

 

Основні завдання підготовчого етапу:

 

– вибір об’єкта аналізу (проблема, чітко позначена та яка не дозволяє поліпшити виробничі показники, або розроблення нової схеми руху фінансових потоків тощо);

– визначення конкретних завдань та цілей аналізу;

– складання переліку інформаційних матеріалів про об'єкт і завдань з їх отримання;

– розроблення, обговорення та затвердження плану проведення аналізу обраного об'єкта;

– видання наказу про затвердження робочого плану проведення ФВА, терміни його виконання і склад виконавців.

 

Інформаційний етап передбачає проведення таких робіт:

 

– збір та систематизація оптимальної кількості інформації про процеси й інструменти підготовки об’єкта аналізу та його аналогів (необхідно скласти перелік операцій співробітників та підрахувати вироблені дії);

– вивчення об’єкта аналізу, витрат на його створення і функціонування;

 

– складання структурної моделі об’єкта аналізу, що розкриває взаємозв’язок його елементів;  визначення витрат та їх структури на стадіях розроблення, виробництва і використання об’єкта. Зміст інформації, необхідної для проведення функціонально-вартісного аналізу, охоплює кількісні та якісні характеристики об’єкта дослідження і оптимізації.

 

Завданням аналітичного етапу є:

 

–  виявлення усіх можливих функцій об’єкта та його складових частин;

–  поділ функцій на основні, допоміжні, непотрібні; побудова функціональної моделі об’єкта; оцінка значущості функцій;

–    оцінка витрат, пов’язаних із здійсненням виявлених функцій;

–    зіставлення значущості функцій та витрат на їх реалізацію;

–    виділення функціональних зон.

Основне призначення аналітичного етапу – це вироблення ідей і варіантів рішень для удосконалення досліджуваного об’єкта, виходячи з його функцій і витрат на їх здійснення.

 

Стадії виконання робіт на цьому етапі

 

1. Докладне вивчення функцій виробу (їх склад, ступінь корисності) і можливості зменшення його вартості шляхом відсікання другорядних і марних функцій.

2. Побудова таблиці вартості складових компонентів за кошторисом або найбільш важливими її статтями та оцінка значущості функцій кожного компонента у взаємозв’язку з витратами на їх забезпечення.

 

111