yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

 

Розроблення внутрішніх положень та інструкцій, що регламентують організацію  управлінського обліку

 

Управлінський облік регламентується тільки  внутрішньогосподарськими нормами і призначений винятково для внутрішніх користувачів. Регламентуючі документи повинні містити таку інформацію:

-        мету і завдання системи управлінського обліку, базові принципи її побудови, основні поняття;

-        опис структури центрів відповідальності;

-        склад контрольованих показників за центрами відповідальності та алгоритм їх визначення;

-        форми первинних документів і звітних документів;

-        графік документообігу управлінського обліку.

Основними регламентуючими документами є:

-        положення про облікову політику;

-        єдині класифікатори і кодифікатори управлінського обліку;

-        управлінський план рахунків;

-        форми первинних документів і звітів;

-        порядок документообігу при організації управлінського обліку.

3.3. Сучасні системи обліку витрат

В основу прийняття управлінських рішень тактичного і стратегічного характеру покладена інформація про витрати та фінансові результати діяльності підприємства. Одним з ефективних інструментів управління витратами підприємства є системи обліку витрат.

 

Сучасні системи обліку витрат можна класифікувати за декількома ознаками[84]:

 

-        за об’єктами обліку виробничих витрат: напівфабрикатний та безнапівфабрикатний за процесами, попередільний безнапівфабрикатний,  за замовленнями; за процесами; за видами діяльності (АВС-кост);

-        за характером взаємозв’язку управлінського і фінансового обліку: інтегрована система обліку та автономна система обліку;

-        за оперативністю контролю та його дієвістю: облік фактичних (історичних, уже зазначених, минулих) витрат та облік нормативних або стандартних витрат (стандарт-кост);

-        за підходом до постійних виробничих витрат: система обліку повних (повної собівартості,  абзоршен-кост) та неповних витрат («урізаної» собівартості, маржинальних витрат, верибл-кост,  змінних витрат, прямих витрат (директ-кост)), системи обліку для стратегічного управління – вивчення життєвого циклу продукції.

 

Розглянемо деякі із зазначених систем.

 

 

 

Система обліку витрат  «стандарт-кост»[85]

 

Стандарт-кост – система обліку витрат та калькулювання з використанням стандартів (нормативів) витрат.

 

Термін «стандарт-кост» складається з двох слів: «стандарт», що означає кількість необхідних виробничих витрат (матеріальних і трудових) для випуску одиниці продукції, чи заздалегідь обчислені витрати на виробництво одиниці продукції, надання послуг, і «кост» – це грошове вираження виробничих витрат, що припадають на одиницю продукції. Таким чином, «стандарт-кост» означає стандартні вартісні витрати. Ця система спрямована насамперед на контроль за використанням прямих витрат виробництва, а суміжні калькуляції – на контроль накладних витрат.

Тобто система «стандарт-кост» є інструментом для контролю виробничих витрат. На основі встановлених стандартів можна заздалегідь визначити суму очікуваних витрат на виробництво і реалізацію продукції, розрахувати собівартість одиниці продукції для визначення цін, а також скласти звіт про планові доходи.

В основу системи «стандарт-кост» покладений принцип обліку та калькулювання витрат у межах установлених норм і нормативів та за відхиленнями від них.

 

133