yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність управлінського обліку: предмет, метод, функції, принципи, концепції

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

Цю концепцію деякі дослідники називають «стратегією, що приводиться в дію ринком».

 

Особливості target costing:

1) у концепції target costing функції маркетингу та

проектування реалізуються спільно, а на «виході» маємо продукт, характеристики якого максимально відповідають вимогам споживачів (найбільш ймовірна ціна реалізації);

2) target costing поєднується з бюджетуванням, плануванням прибутку, формуванням центрів відповідальності, різними стратегіями ціноутворення та оцінних процедур;

3) концепція target costing істотно відрізняється від методу standard costing. Standard-costing використовується для контролю витрат і оцінки результативності, а target costing підтримує стратегію зниження витрат на стадії проектування продукту, тобто є стратегічним інструментом, а не операційним;

4) позитивною характеристикою target costing є акцент на зовнішніх (ринкових), а не тільки на внутрішніх факторах;

5) target costing допомагає мотивувати орієнтовану на ринок роботу співробітників, указуючи на припустиму, з погляду ринку, собівартість.

Система обліку витрат Kaizen costing[92]

Kaizen costing – інструмент зниження витрат, що використовують менеджери для досягнення цільової собівартості та забезпечення прибутковості виробництва.

 

Поняття kaizen costing означає забезпечення необхідного рівня собівартості продукту і пошук можливостей зниження витрат до деякого цільового рівня.

Метою kaizen costing є удосконалення діяльності підприємства чи його окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів без залучення великих інвестицій ззовні. Діяльність kaizen на рівні окремих підприємств, цехів чи виробничих ліній передбачає широке використання систем виробництва JIT («just in time» system) і «Jidoka» (система, яка передбачає автономне функціонування обладнання і виробничих ліній, що автоматично відключаються при виникненні неполадок чи збоїв).

Вважається, що трьома базовими елементами японської системи управління витратами (cost management system) є target costing, kaizen costing і функція підтримки досягнутої собівартості. Тобто системи target costing і kaizen costing є елементами єдиної системи управління витратами.

 

І target costing, і kaizen costing вирішують практично те саме завдання (зниження рівня окремих статей витрат і собівартості кінцевого продукту в цілому до деякого прийнятного рівня), але на різних стадіях життєвого циклу продукту і різними методами. На стадії планування і проектування це завдання вирішує  target costing, а на стадії виробництва – kaizen costing.  Разом обидві системи забезпечують підприємству конкурентні переваги.

У галузях промисловості, продукція яких характеризується тривалим життєвим циклом, основна увага приділяється  kaizen costing, а в інноваційних галузях із коротким життєвим циклом вироблених продуктів – target costing.

 

Система обліку витрат ABС-costing[93]

 

АВС-костинг (АВ-костинг), АВМ-костинг (activity -based costing,  activity-based  management) –  система калькулювання за видами діяльності або калькулювання на основі діяльності, або функціональна калькуляція, або  поопераційне калькулювання витрат.

 

Одним із принципів калькулювання собівартості продукції є вибір методу розподілу накладних витрат між об’єктами калькулювання. АВС-костинг передбачає спершу групування накладних витрат за видами діяльності (процесами, операціями), а потім розподіл їх між видами продукції (роботами, послугами), виходячи із потреби останніх у відповідних видах діяльності. Тобто АВС-костинг використовує види діяльності для накопичення витрат. 

АВС-костинг  є стратегічною системою калькулювання і не може використовуватися в операційному.

Послідовність калькулювання  за видами діяльності

1. Визначення основних видів діяльності (функцій, операцій), які споживають ресурси. Види діяльності, функції, операції (activities) – це роботи або процедури, які регулярно чи періодично здійснюються  у процесі виробничо-комерційної діяльності підприємства, для створення і обслуговування об’єктів витрат (продукція, замовлення, покупці, канали збуту, підрозділи тощо). Види діяльності можна класифікувати у такій ієрархічній послідовності[94]: діяльність на рівні одиниці продукту; діяльність на рівні партії продукту; діяльність на рівні продукту; діяльність на рівні роботи з клієнтами; діяльність на рівні забезпечення функціонування бізнесу. До видів діяльності, функцій можна віднести: замовлення матеріалів, експлуатацію обладнання, контроль якості тощо. На практиці складають довідник видів діяльності, який містить перелік видів діяльності, їх опис (характеристику витрат, що породжує ця діяльність), фактори витрат відповідної діяльності. Спочатку накладні витрати переносять на ресурси пропорційно вибраним драйверам (параметрам розподілу), потім визначають усі ресурси, необхідні для виконання кожної функції.

 

142