yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

Управління финансовою санацією підприємств

1) власниками корпоративних прав наданням фінансових ресурсів для покриття збитків та проведення санації;

2) кредиторами підприємства в разі повного або часткового списання заборгованості;

3) іншими зацікавленими в санації підприємства-боржника особами.

Санаційний прибуток у частині емісійного доходу не є об’єктом оподаткування. Безповоротна фінансова допомога входить до складу валових доходів підприємства-одержувача і підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Якщо ж підприємство має непокриті збитки, то фінансова допомога не оподатковується в тій частині, яка спрямовується на покриття збитків підприємства. Сума, яка залишається після погашення збитків, оподатковується на загальних підставах. Якщо безповоротну фінансову допомогу здійснює юридична особа, то суму зазначеної допомоги вона має відносити на рахунок власних коштів підприємства, які залишаються після сплати податків.

Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного доходу, то в результаті такої операції змінюється лише структура власного капіталу, а загальна його сума залишається незмінною. Якщо ж підприємство отримало санаційний прибуток у вигляді безповоротної фінансової допомоги, то власний капітал збільшується на суму отриманої допомоги за відрахуванням податкових платежів.

Найважливішим принципом використання цієї схеми поліпшення показників балансу є те, що викуп акцій з їх подальшим анулюванням доцільний лише за курсом нижче номінальної вартості акцій. У протилежному разі санаційний прибуток (емісійний дохід), який може бути спрямовано на покриття балансових збитків, не виникає, а, отже, зменшувати статутний капітал немає сенсу. Санаційний прибуток у цьому випадку дорівнює різниці номінальної вартості корпоративного права і ціною (фактичною собівартістю) його викупу, емітентом та витратами, пов’язаними з процедурою викупу прав і зменшенням статутного капіталу:

 

СП = На – Фа – Зс ,                                     (3.2.1)

 

де  СП – санаційний прибуток;

На – номінальна вартість акцій;

Фа – ціна викупу акцій (фактична собівартість);

Зс – витрати, пов’язані з процедурою викупу прав і зменшенням статутного капіталу.

 

Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток буде дорівнювати номінальної вартості наданих до анулювання прав мінус витрати, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу:

 

СП = На – Зс .                                           (3.2.2)

 

 

Приклад 3.2.1[113]

Санація балансу

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство у результаті фінансово-господарської діяльності одержало збиток у розмірі 150 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції  50 грн. Ринковий курс акцій  підприємства становив 40,52 грн (81,24% від номіналу). Весь резервний капітал був використаний для покриття минулих збитків. Збори акціонерів прийняли рішення про проведення санації балансу на основі зменшення статутного капіталу шляхом купівлі на ринку акцій власної емісії з подальшим їх анулюванням. Для мобілізації прихованих резервів, а також акумулювання коштів було прийняте рішення про реалізацію об’єкта  основних  засобів  невиробничого  призначення.  Балансова вартість об’єкта – 200 тис. грн, ціна реалізації об’єкта – 300 тис. грн. Дохід від реалізації об’єкта основних засобів акціонерне товариство використовувало для придбання власних акцій. Витрати на проведення санації становили 10 тис. грн. Структура балансу відкритого акціонерного товариства наведена в таблиці 3.2.1.1.

Таблиця 3.2.1.1 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства

Актив

 

165