yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

Управління финансовою санацією підприємств

тис. грн

Пасив

тис. грн

1. Необоротні активи

у т. ч. основні засоби

450

400

1. Власний капітал

у т. ч.- статутний капітал

- непокриті збитки

650

800

(150)

2. Оборотні активи

у т. ч. грошові кошти

620

20

2. Забезпечення подальших платежів

-

3. Довгострокові зобов’язання

300

4. Поточні зобов’язання

120

Баланс

1070

Баланс

1070

 

 

Розв’язання

 

У результаті реалізації активів за ціною, що перевищує їхню балансову вартість, підприємство мобілізувало приховані резерви в розмірі 100 тис. грн (300000 – 200000), що можуть бути спрямовані на часткове покриття збитків. Збитки підприємства зменшаться на різницю між мобілізованими резервами і витратами на проведення санації (100000  – 10000) і становитимуть 60 тис. грн (150000 – 90000). Оскільки курс акцій становив 81,24% до номіналу, то за 300 тис. грн можна викупити акцій на загальну  номінальну вартість 370 тис. грн (300000 × 100 : 81,24). Викуплені підприємством власні акції відображаються в розділі 1 пасиву балансу в статті «Вилучений капітал» за фактичною собівартістю (ПСБУ 2 п. 44). Кошти, що є в розпорядженні підприємства, збільшаться на суму виторгу від реалізації основних засобів (300000) і зменшаться на суму коштів, витрачених на викуп акцій та здійснення витрат на проведення санації (20000 + 300000 – 30000 - 10000). За рішенням зборів акціонерів придбані акції анулюються, і статутний капітал зменшується на суму 370 тис. грн. Перевищення номінальної вартості анульованих акцій над ціною викупу становитиме емісійний дохід (70000), що буде спрямований на покриття збитків (60000) і поповнення капіталу (10000), і відображається в балансі як додатково вкладений капітал. Структура балансу наведена у табл. 3.2.1.2.

Таблиця 3.2.1.2 – Структура балансу відкритого акціонерного товариства 

 

Стаття

Після мобілізації прихованих резервів та придбання акцій власної емісії

Після анулювання придбаних акцій та завершення санації, тис. грн

Актив

1. Необоротні активи

250 (450 – 200)

250

у т. ч. основні засоби

200 (400-200)

200

2. Оборотні активи

610

610

у т. ч. грошові кошти

10 (20+300-300-10)

10

Баланс

860

860

Пасив

1. Власний капітал

440

440

у т. ч. статутний капітал

800

430 (800-370)

     -  непокриті збитки

(60)  (150-90)

-

     -  вилучений капітал

(300) фактична собівартість

-

     - додатково вкладений капітал

-

10

2. Довгострокові зобов’язання

300

300

3. Поточні зобов’язання

120

120

Баланс

860

860

 

 

166