yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

Управління финансовою санацією підприємств

У результаті санації балансу, як правило, досягається не лише покриття збитків, але і зрівноважування (чи перевищення) номінальної вартості акцій з їх ринковою ціною. Це уможливлює

 

 

залучення фінансових ресурсів шляхом додаткової емісії корпоративних прав.

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише за умови вичерпання всіх інших можливостей покриття збитків та  визначається санаційним аудитом, але її практична реалізація потребує узгодження з чинним законодавством.

Одним із важливих питань у ході санації балансу стає розрахунок вартості чистих активів господарського товариства, розмір яких відіграє вирішальну роль у визначенні шляхів подолання кризового стану на підприємстві. Ця величина об’єктивно характеризує доцільність виробничої діяльності та подальшого господарювання (ефективність використання власності). Вартість чистих активів не може бути меншою від певного рівня, встановленого практикою господарства та визначеного в законодавстві. Цивільний кодекс України встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу господарських товариств, зокрема акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

2.2. Зменшення статутного капіталу підприємств для проведення санаційних заходів. Методи зменшення статутного капіталу

За економічним змістом зменшення статутного капіталу з метою покриття балансових збитків підприємства означає приведення у відповідність розміру номінального капіталу до його реальної вартості, яка виходить зі стану балансу. Збитки для власників виникають не в момент зменшення номіналу (чи анулювання акцій), а тоді, коли підприємство зазнало збитків від фінансово-господарської діяльності.

Зменшення статутного капіталу підприємства проводиться для:

– одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових збитків;

–   зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх ринковою ціною, оскільки в період фінансової кризи

 

може скластися ситуація, коли біржова ціна буде суттєво меншою за номінальну вартість акцій;

–      приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу, оскільки для підвищення платоспроможності підприємство може прийняти рішення про продаж частини свого майна, що може стати причиною виникнення такої невідповідності;

–      концентрації статутного капіталу в руках найбільш активних власників.

 

Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів, пайовиків. Рішення загальних зборів товариства про зміни статутного капіталу приймаються більшістю (3/4 голосів акціонерів), які беруть участь у зборах (загальні збори визнаються правочинними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають відповідно до статуту товариства понад 60% голосів).

Порядок зменшення статутного капіталу нормативно регулюється для захисту майнових інтересів кредиторів. Надзвичайно важливим є те, що рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності лише з дня внесення цих змін до державного реєстру. Випуск акцій та інформація про емісію акцій у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу реєструється згідно з Положенням про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформацією про їх емісію.

Зменшення статутного капіталу, яке пов’язане з виплатами компенсацій (у вигляді грошових коштів чи товарно-матеріальних цінностей) власникам корпоративних прав, за наявності заперечень кредиторів не допускається, оскільки в такому разі зменшується капітал, у межах якого власники несуть відповідальність перед кредиторами підприємства, а також обсяг майна, за рахунок якого могли б погашатися його борги.

 

167