yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

Управління финансовою санацією підприємств

Якщо ж власники передають свої корпоративні права до анулювання безкоштовно, то обмеження щодо врахування інтересів кредиторів на цю операцію не поширюються, оскільки лише приводиться у відповідність розмір відбитого в балансі статутного фонду підприємства реальному обсягу майна. Обсяг майна суб’єкта господарювання при цьому не зменшується.

Зауважимо, що виконавчі органи підприємства несуть персональну відповідальність за факт зменшення статутного капіталу та повернення внесків власникам за наявності заперечень кредиторів. Рішення зборів засновників не звільняє дирекцію (правління) від відшкодування збитків кредиторам, оскільки воно набирає правової чинності лише після внесення змін до державного реєстру.

У повідомленні про загальні збори акціонерів з приводу зміни розмірів статутного капіталу мають міститися:

1) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;

2) проект змін до статуту, пов’язаних зі змінами розміру статутного капіталу;

3) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

4) відомості про нову номінальну вартість акцій;

5) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або їх вилучення;

6) дата початку і закінчення передплати на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення.

Передбачено два методи зменшення статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства:

1) зменшенням номінальної вартості акцій (деномінація);

2) зменшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості (конверсія).

Зменшення номінальної вартості акцій (деномінація). Застосування цього методу означає здійснення емісії акцій за новою номінальною вартістю, після чого старі акції обмінюються на нові.

Конверсія акцій – це обʼєднання кількох акцій в одну (або обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій до іншої).

Конверсія і деномінація мають, як правило, на меті приведення у відповідність номінальної вартості випущених в обіг акцій із розміром статутного капіталу в разі його зменшення.

Деномінація не припускається, якщо номінальна вартість акцій дорівнює мінімально встановленому розміру. Тоді статутний капітал зменшується конверсією акцій або з допомогою комбінації різних методів, у тому числі викупом частини акцій для їх анулювання.

Під час санації, що являє собою викуп емітентом корпоративних прав у їх держателів, попри тяжкий фінансовий стан підприємство повинно мати у своєму розпорядженні достатньо ліквідних засобів, необхідних для виплати відшкодування держателям акцій (часток). При цьому необхідно дотримуватися вимог щодо захисту прав кредиторів у разі зменшення статутного капіталу.

Загалом акціонерне товариство може викупити власні акції за цінами, установленими рішенням зборів акціонерів, або за цінами, які склалися на ринку (біржові ціни). В останньому випадку можливі три варіанти:

1) акції викупляють за ціною, вищою від номіналу,  тобто це означає, що ринкова ціна акцій є вищою за номінал, оскільки за умови нормального функціонування фондового ринку підприємство може викупити акції власної емісії лише на таких самих умовах, як й інші інвестори (коли інше не передбачено рішенням зборів акціонерів, про що йтиметься далі). Джерелом викупу акцій є статутний фонд та додатковий капітал, зокрема емісійний дохід. Якщо ж останній відсутній, то на зазначені цілі можна спрямувати прибуток. Зрозуміло, що для санаційних цілей розглянутий варіант не придатний, оскільки санаційний прибуток не виникає;

2) викуп акцій за номіналом (суто теоретичний) передбачає, що ринкова ціна акцій дорівнює їх номінальній вартості. На практиці такого майже не буває. Джерелом викупу акцій при цьому є статутний капітал;

 

168