yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Сутність санації балансу та призначення санаційного прибутку

Управління финансовою санацією підприємств

3) акції викупляють за ціною, нижчою від номінальної вартості, тобто це означає, що ринкова ціна акцій є нижчою за їх номінальну вартість, інакше жоден акціонер добровільно не продав би підприємству свої акції за ціною, нижчою від номінальної. Ціна акцій може бути нижчою від їх номінальної вартості насамперед у випадку збиткової діяльності підприємства. Тоді на придбання акцій спрямовується лише частина активів підприємства, яка відповідає еквівалентній частці статутного фонду. При цьому підприємство отримує санаційний прибуток у вигляді емісійного доходу, який дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і затратами, пов’язаними з процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні права надаються до анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнює номінальній вартості наданих до анулювання прав за відрахуванням витрат, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу.

Отже, найважливішою передумовою використання даного методу санації є те, що для акціонерного товариства викуп акцій є доцільним лише за курсом, нижчим за номінальну вартість. У протилежному разі, санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не виникає, а, отже, зменшувати статутний фонд немає сенсу. При використанні цього методу санації підприємство може покрити  збитки, що відображені у балансі, однак платоспроможність та ліквідність підприємства дещо погіршиться, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні активи.

Власники контрольних пакетів акцій можуть надати свої акції до анулювання безкоштовно, здійснюючи таким чином посильний внесок у фінансування санації.

2.3. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів – величина, яка визначається господарським товариством  шляхом вирахування із суми активів, взятих до розрахунку, суми його зобов’язань, взятих до розрахунку.

 

Для визначення вартості чистих активів будь-яких видів господарських товариств використовують відповідні методичні рекомендації[114]. Особливості ведення бухгалтерського обліку за окремими сферами господарювання (банківська, страхова, інвестиційна) викликають деякі зміни у порядку розрахунку, але економічна сутність чистих активів при цьому не залежить від сфери діяльності підприємства.

Розроблення подальших заходів з фінансового оздоровлення підприємства ґрунтується на зіставленні величини чистих активів з розміром статутного капіталу та з мінімальним розміром статутного капіталу, який визначається у законодавстві для певного виду господарського товариства. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу рекомендується враховувати вартість фактичних витрат товариства на викуп акцій для їх подальшого перепродажу чи анулювання та заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Показник «вартості чистих активів» визначає можливість існування підприємства. Тому доцільним є обґрунтування пропозиції щодо використання сучасної методики факторного аналізу вартості чистих активів як інструмента фінансового аналізу та превентивного контролю у системі антикризового управління підприємством. Ця методика може бути застосована під час ророблення програми фінансової стабілізації підприємства або запобігання банкрутству підприємства. Проведення цього аналізу пропонуємо здійснювати у два етапи[115]. 

 

169