yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

Наслідком неефективної фінансової діяльності акціонерних товариств, їх збитковості є спадання ринкового курсу корпоративних прав, при цьому типовим для багатьох вітчизняних акціонерних товариств є падіння ринкового курсу акцій нижче рівня їх номінальної вартості. За таких обставин залучення коштів шляхом нової емісії неможливе, оскільки, реалізуючи акції нижче номіналу, підприємство одержує емісійні збитки, також діє законодавче обмеження щодо заборони випуску акцій для покриття збитків від господарської діяльності.

Питання та завдання для самостійного виконання

 

1.      Що собою являє санація балансу?

2.      У результаті чого формується санаційний прибуток підприємства?

3.      Складові санаційного прибутку та їх врахування при оподаткуванні.

4.      Як визначається санаційний прибуток?

5.      У якому випадку доцільно проводити санацію балансу за рахунок санаційного прибутку?

 

Завдання 3.2.1. Припустимо, що внаслідок проведеної у процесі санації роботи на підприємстві “Темп” у січні вдалося: реалізувати будинок культури за 120 тис. грн, балансова вартість якого 110 тис. грн; реалізувати сировину за 50 тис. грн, собівартість якої 60 тис. грн; зібрати 30 тис. грн дебіторської заборгованості; отримати від засновника 30 тис. грн безповоротної фінансової допомоги. З отриманих грошей 90 тис. грн було спрямовано на погашення боргу із заробітної плати, 60 тис. грн – на погашення кредиторської заборгованості за товари. Підприємство “Темп” у лютому 200__ року викупило свої акції за 100 тис. грн, номінальна вартість яких 260 тис. грн, та отримало безкоштовно від своїх акціонерів акції номінальною вартістю 170 тис. грн. Усі акції були ліквідовані в лютому згідно з рішенням загальних зборів акціонерів. Необхідно визначити санаційний прибуток та скласти баланс після цих санаційних заходів.

Таблиця 3.2.1.1 – Баланс ВАТ “Темп” на 31.12  200__ року, тис. грн

Стаття

Сума

Стаття

Сума

Необоротні активи

760

Власний капітал

630

Оборотні активи

320

у т. ч. статутний капітал

1000

у т. ч. грошові кошти

20

непокриті збитки

(370)

 

 

Довгострокові зобов’язання

50

 

 

Поточні зобов’язання

400

 

 

з них: кредиторська заборгованість за товари

200

 

 

зобов’язання за розрахунками із заробітної плати

100

 

 

Інші

100

Баланс

1080

Баланс

1080

ТЕМА 3

САНАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», іншими нормативно-правовими документами передбачено використання реструктуризації як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації.

 

Реструктуризація підприємства – здійснення організа­ційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підпри­ємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме  фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів.

 

171