yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

Рисунок 3.3.3 – Види реструктуризації за В. Заболотним

Характерними рисами такої реструктуризації є:

– стратегічні альянси;

– купівля-продаж бізнесів тощо.

Якщо розглядати види реструктуризації залежно від її об’єкта, то вони мають такі відмінності.

 

Операційна реструктуризація стосується основної господарської діяльності підприємства, результатом якої є прибуток або збитки. Під час її проведення всі дії щодо узгодження обсягів продажу, запасів сировини, матеріалів, готової продукції тощо позначаються на зміні структури активів (за усіма складовими або окремими частинами). Основними кроками у цій діяльності є:

– скорочення кількості працюючих, що призводить до ско­рочення витрат, отримання доходів та прибутків від зростання продуктивності праці для їх подальшого інвестування у виробництво;

– стабілізація заробітної плати або її зростання повільнішими темпами, аніж продуктивності праці з метою акумуляції додаткових прибутків;

– звільнення від об’єктів соціальної сфери та зайвих активів;

– пошук нових ринків та нових партнерів, у тому числі західних;

– впровадження нових продуктів та підвищення якості про­дукції.

 

Фінансова реструктуризація стосується управління пасивами компанії, а саме її заборгованістю, і тісно пов’язана з операційною реструктуризацією. Швидка та успішна операційна реструктуризація, яка призводить до отримання додаткових грошових потоків, знижує потребу у фінансовій реструктуризації. З протилежного боку фінансова реструктуризація може ускладнювати операційну реструктуризацію залежно від обставин. Ця реструктуризація передбачає тісну співпрацю підприємства зі своїми кредиторами, у тому числі й банками, і потребує певної законодавчої бази.

Фінансова реструктуризація передбачає зміну структури пасивів шляхом:

– відстрочення погашення заборгованості;

– зниження відсоткової ставки по заборгованості;

– визначення більш вигідної для компанії схеми погашення за­боргованості;

– заміну заборгованості або принаймні її частки на акції;

– анулювання частки або всієї заборгованості;

– отримання від кредиторів нових позичок, кредитів або га­рантій.

Реструктуризація власності стосується зміни розподілу влади на підприємстві й участі у власному капіталі.

Операційну, фінансову реструктуризацію власності можна здійснювати одночасно в рамках санаційної, адаптаційної або ви­переджальної реструктуризації, проте обмеженість необхідних для цього ресурсів потребує визначення найбільш ефективних пріоритетних напрямів.

 

Оперативну реструктуризацію здійснюють у короткостроковому періоді, коли підприємство не може розраховувати на зовнішні джерела фінансової допомоги і вирішує питання підвищення своєї ліквідності за рахунок внутрішніх резервів у рамках, як правило, санаційної реструктуризації. Вона полягає у визначенні головних видів діяльності й ринків компанії, виявленні слабких сторін у здійсненні основних функцій і розробленні конкретних пропозицій щодо їх усунення з мінімальними витратами й вивільненням зайвих ресурсів.

Прикладом таких дій, що приносять швидкі результати, можуть бути:

– управління грошовими потоками;

– зниження витрат шляхом усунення матеріальних втрат і по­шуку дешевших альтернативних джерел матеріального постачання;

– формування системи збуту продукції;

– визначення перспективних ринків збуту та прибуткових видів продукції й відмова від збиткових видів діяльності;

– скорочення кількості працюючих;

– удосконалення організації виробництва (розміщення устат­кування, скорочення часу переналагодження устаткування);

 

174