yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Сутність та види реструктуризації підприємства

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

8-й етап. Коригувальні дії

Цей етап може передбачати додаткові заходи щодо забезпечення виконання запланованих дій у рамках первісної програми реструктуризації за умов виникнення певних труднощів чи ус­кладнень. Водночас коригувальні дії можуть бути спрямовані на зміну самої запропонованої на початку реструктуризації програми, оскільки обставини змінюються або ж неадекватно оцінюються. Цей процес коригування програми реструктуризації може повторюватися декілька разів, кожний раз наближаючи компанію до бажаних результатів.

Як вже зазначалося, програма реструктуризації формується за напрямами або підрозділами і може передбачати зміни у продуктовому і ринковому портфелях, які б відповідали поточним і перспективним потребам: налагодженню ефективної діяльності маркетингової служби, моніторингу змін у ближньому та далекому оточенні, забезпеченню якості та високого рівня технології, рішучому звільненню від зайвих активів, у тому числі соціального призначення, визначенню перспективних сфер та схем діяльності у рамках вертикальної або горизонтальної інтеграції, трансформації організаційної структури, адекватної кадровій політиці, фінансовому управлінню на основі використання сучасних фінансових інструментів, комп’ютеризації, інтеграції системи планування та контролю, налагодженню та оптимізації інформаційних потоків.

Програма реструктуризації повинна задовольняти такі вимоги:

– забезпечувати комплексне просування до оптимізації ціліс­ного організму підприємства;

– бути підпорядкованою інтересам компанії, привабливою для керівництва і переконливою для зовнішніх партнерів;

– висвітлювати існуючі проблеми фірми та загрози для її існування;

– встановлювати цілі, які контролюються та вимірюються;

– містити рішення, які усувають проблеми та загрози;

– пропонувати заходи, які реально можна виконати;

– конкретизувати завдання в розрізі підрозділів;

– показувати фінансові та змістовні (кількісні та якісні) наслідки запропонованих дій.

Цілі реструктуризації зумовлюють основні напрями реструктуризації, тобто сфери діяльності підприємства, в яких будуть запроваджуватися ті чи інші зміни. Основними напрямами реструктуризації можуть бути:

– зміни структури та асортименту продукції;

– внесення змін у маркетингову діяльність підприємства або її налагодження;

– формування адекватної структури активів;

– зниження затрат та забезпечення ефективного використання ресурсів;

– впровадження професійного управління дебіторською та кредиторською заборгованістю;

– формування адекватної структури управління підприєм­ством тощо.

Програма реструктуризації розробляється для всього під­приємства, може мати доволі укрупнений характер із зазначенням служб та підрозділів, задіяних у її виконанні, та орієнтовних строків реалізації, може передбачати етапність запровадження тих чи інших дій.

 

Програма реструктуризації – це перелік заходів у межах основних напрямів, що дозволяють досягти поставленої мети – підвищення прибутковості діяльності компанії і забезпечення зростання її ринкової вартості.

 

На основі програми реструктуризації розробляється детальний план реструктуризації, який має містити перелік конкретних дій щодо кожного заходу, строки початку і закінчення, відповідальну особу й виконавців, необхідні ресурси (кошти), результат, що очікується. Він може передбачати як загальнофірмові заходи, так і окремі дії у межах певного підрозділу. Результат, що очікується, бажано подавати не тільки в якісних параметрах (наприклад, скорочення залишків готової продукції на складі), але й, якщо це можливо, в кількісному їх вимірюванні (отримання 150 тис. грн від продажу залишків готової продукції). Якщо програма реструктуризації здійснюється поетапно, то спочатку детальний план реструктуризації можна розробляти для перших етапів, а для наступних – у міру його виконання з внесенням необхідних коректив у подальші етапи залежно від результатів впровадження.

 

179