yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Криза персоналу є результатом неспроможності реалізовувати ефективну кадрову політику на підприємстві, що проявляється у невідповідності потребам самої організації  та вимогам  зовнішнього середовища процесів кількісного та якісного збереження й відновлення  кадрів підприємства.

 

Криза персоналу – це різновид локальної кризи, що проявляється у зміні кількості та якості прийняття і реалізації управлінських рішень, моделі побудови організаційної структури управління, принципів організаційної поведінки, які дестабілізують діяльність  підприємства в цілому.

 

Криза персоналу вказує на невідповідність поточної діяльності персоналу новим умовам функціонування підприємства.

На розвиток проблем персоналу (конфліктів) і, як наслідок, кризи персоналу впливають стресові ситуації в навколишньому для людини середовищі. У цьому контексті стрес розглядається як комплекс фізичних, хімічних і психологічних реакцій людини на вплив зовнішнього середовища. При цьому фактори зовнішнього середовища виводять зі стану рівноваги фізіологічні й психологічні функції особи.

Таблиця 1.1.3 - Класифікація симптомів фінансової кризи

Класифікаційна

ознака симптомів

Види симптомів фінансової кризи

Загальні  симптоми

Наявність збитків (зменшення прибутків) та рентабельності в динаміці

Скорочення попиту на готову продукцію (товари) підприємства

Зростання собівартості продукції

Істотні коливання цін на ринку (сировинному, споживчому, фондовому та інших)

Тенденція до зростання «точки беззбитковості»

Наявність штрафних санкцій за контрактами

Банкрутство контрагентів (споживачів, постачальників)

Специфічні симптоми

Зростання заборгованості підприємства

Зменшення обігових коштів

Істотні зміни в структурі балансу

Зниження рівня платоспроможності

Скорочення частки готівкових коштів у обігових засобах

Різке падіння ліквідності

Зниження частки покриття витрат

 

Основними симптомами кризи персоналу на підприємстві вважають: збільшення кількості конфліктів; високу плинність кадрів; збільшення кількості неявок на роботу; зниження продуктивності праці; ігнорування вказівок керівництва; погіршення трудової дисципліни; страйки. Серед причин кризи персоналу можуть бути: недоліки в управлінні персоналом; недостатня мотивація працюючих; неефективний рівень навчання; погані умови праці; конфлікти між цілями діяльності фірми; неадекватність організаційної структур особливостям функціонування фірми; незабезпеченість ресурсами; невідповідність соціальних умов діяльності потребам персоналу; незадовільне інформування працюючих; недоліки в контролі; порушення етики; відсутність або неправильна оцінка результатів діяльності.

 

Загальна класифікація криз підприємства

 

Велика кількість характеристик прояву криз на  підприємстві, а також різні напрями у підходах до їх визначення дозволили різним науковцям сформувати своєрідні класифікаційні групи. Класичними вже вважають різновиди, агреговані й описані Фінком, Крістеком, Мюллером (табл. 1.1.4).

На підприємстві одночасно можуть відбуватися декілька кризових процесів у різних сферах діяльності (різних складниках господарського механізму) з різною інтенсивністю. При цьому під кризовим процесом підприємства розуміють сукупність дій, що дестабілізують функціонування внутрішнього механізму підприємства та створюють передумови для зміни його загального фінансово-економічного стану.

 

17