yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

Метод порівняльного аналізу облікових та звітних даних підприємства за кілька минулих років. Цей метод передбачає вивчення аудитором відхилень обраних ним показників, а також відсоткових співвідношень між проміжними та звітними показниками звітності.

Метод порівняльного аналізу фактичних даних підприємства з розрахунками самого аудитора. Метод полягає в тому, що аудитор перелічує ті чи інші показники звітності та порівнює їх із результатами підприємства-клієнта. При цьому аудитор критично оцінює інформацію, яку він перевіряє, щодо її достовірності та об’єктивності. Аудитор повинен визначити мінімальну межу можливої різниці, наявність якої не потребує додаткового тестування. Вирішення даного завдання залежить від ступеня істотності виявленої різниці стосовно пов’язаних з нею показників усієї звітності в цілому. Якщо значення виявленої різниці неприпустиме, то аудитор намагається знайти реальне пояснення чи провести додаткове тестування.

Метод коефіцієнтного аналізу. Цей метод базується на визначенні залежностей між окремими показниками звітності. Коефіцієнтний аналіз може здійснюватися як внутрішньогосподарський і як зовнішній.

4.2. Методика проведення санаційного аудиту

Санаційний аудит спрямований зробити незалежну оцінку плану санації, тобто висловити думку про оптимальність такого плану, виходячи з наявних ресурсів і сильних й слабких позицій підприємства на ринку. Тому важливо для санаційного аудиту провести власну оцінку складових плану санації, а саме: видами аудиторської діяльності в даному випадку буде аудит таких об’єктів.

Об’єкт 1 – Правова спроможність підприємства-боржника.

При цьому необхідно звернути увагу на таке:

1.1. Розмір вартості чистих активів відіграє вирішальну роль у визначенні шляхів подолання кризового стану на підприємстві та характеризує доцільність виробничої діяльності та подальшого господарювання. Згідно з Цивільним кодексом України вартість чистих активів не може бути меншою від певного рівня (ст. 144, 155). Для уніфікації розрахунку вартості чистих активів використовують Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств. Розроблення подальших заходів з фінансового оздоровлення підприємства ґрунтується на зіставленні величини чистих активів з розміром статутного капіталу та з мінімальним розміром статутного капіталу, який визначається у законодавстві для певного виду господарського товариства. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

1.2. Згідно з Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг.

1.3. Окремі управлінські дії чи процедури з приводу фінансового оздоровлення підприємства регламентують Закони України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, “Про банки та банківську діяльність”, Податковим Кодексом України та інші.

1.4. Управлінські дії зі збільшення (зменшення) статутного капіталу повинні відбуватися згідно з Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерних товариств.

1.5. Робітники, які не можуть бути задіяні в результаті реалізації плану санації, звільняються відповідно до Кодексу законів про працю.

Об’єкт 2 – Аудит фінансового стану підприємства-боржника.

Аудит фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення існуючих зв’язків та взаємозв’язків між показниками. У загальному вигляді програма санаційного аудиту може бути подана такими процедурами:

 

185