yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

2) простої та форсування виробництва. Обсяг продукції внаслідок простоїв у певному періоді не зменшується, оскільки він компенсується подальшим форсуванням виробництва. У цьому разі виникають додаткові витрати на виплати працівникам за час вимушеного простою, а також доплата за понаднормову роботу, роботу у вихідні дні згідно з чинним законодавством, відрахування на соціальні заходи, інші додаткові витрати, оплата санкцій контрагентам. Загальні збитки обчислюються за формулою

 ,    (3.4.10)

 

де Зп – виплати працівникам за час простою, грн; Зф – доплати працівникам за форсування виробництва, грн; Сс – сума санкцій контрагентам, грн;

3) повернення неякісної та некомплектної продукції. У цьому разі до збитків відносять витрати на доставку продукції на підприємство, що її замовляло, на її вивантаження, зберігання і повернення;

4) брак від прихованих дефектів одержаних матеріалів і комплектувальних виробів. Брак може бути виявлений у процесі виробництва продукції (внутрішньої) або під час її використання у споживача (зовнішньої). Збитки від внутрішнього браку дорівнюють виробничій, а від зовнішнього – повній собівартості забракованої продукції, зменшеній на дохід від її продажу. Крім того, можливі санкції від споживача, а також втрата прибутку у разі зменшення обсягу виробництва. Загальні збитки обчислюються за формулою

 

 

          Сзб = Сбв + Сбз – Сбп + DП + Сс,          (3.4.11)

 

де Сбв, Сбз – собівартість відповідно внутрішнього та зовнішнього браку, грн; Сбп – прибуток від продажу бракованої продукції, грн; DП – зменшення прибутку внаслідок зниження обсягу продажу продукції, грн;

5) зміна асортименту продукції і зниження її якості. Сума збитків у даному випадку визначається зменшенням прибутку внаслідок негативного впливу цінового фактора. Можливі санкції за порушення умов договору і додаткові витрати на гарантійне обслуговування продукції зниженої якості. Загальна сума збитків обчислюється за формулою

 

Сзб = DП + Сс гр,                         (3.4.12)

 

де DП – зменшення прибутку через зниження виручки від продажу продукції або зміни асортименту, грн; Сгр – додаткові витрати на гарантійне обслуговування продукції зниженої якості, грн;

6) втрата або пошкодження майна. Збитки в цьому випадку дорівнюють балансовій вартості втраченого майна та величині вартості пошкодженого майна або витратам на усунення цього пошкодження;

7) інші наслідки порушення договірних зобов’язань:

-              неритмічність роботи. Важливим показником рівня організації виробничої діяльності є ритмічність виробництва. Узагальнювальним показником ритмічності роботи є коефіцієнт ритмічності, який характеризує календарну відповідність фактично виконаної роботи встановленому плановому завданню та обчислюється за формулою

 

,                                     (3.4.13)

 

де Кр – коефіцієнт ритмічності виробництва за певний розрахунковий період; Т – кількість календарних проміжків часу, на які поділяється розрахунковий період; Вф – фактичний обсяг продукції, виготовлений за t-й період у встановленому вимірі у межах запланованого; Впл – обсяг продукції, передбачений планом на розрахунковий період;

-                            організаційна структура підприємства (виробнича структура та організаційна структура управління (ОСУ). При аудиті організаційної структури підприємства необхідно з’ясувати ефективність цієї структури, оскільки від ефективності організаційної структури залежить якість управління поточними активами в короткостроковому періоді та необоротними – в довгостроковому та якість виробництва.

 

187