yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Зрілість

Характеризується стійким становищем підприємства на ринку, стабільним прибутком. Як зазначає І. Адізес, підприємство досягає балансу між самоконтролем та гнучкістю

1. Накопичення внутрішніх суперечностей через одночасне вирішення трьох завдань: освоєння делегування повноважень, зміни структури керівництва, зміщення цілей, оскільки бізнес переростає  здатності  та  можливості  засновника.

2. Недостатньо  уваги  приділяється  ринку  через  концентрацію  уваги  на  вирішенні  внутрішніх  проблем,  від  чого  може  бути  збільшитися  число конкурентів.

3. Невідповідність окремих елементів стратегічного  потенціалу  змінам  у  зовнішньому середовищі,  що  зумовлює  необхідність  вкладення  додаткових коштів  в  оновлення технічної   бази,   підвищення   рівня технології та організації виробництва,  удосконалення кадрового потенціалу; спосіб  організації  системи перебуває  у  конфлікті із зовнішнім середовищем.

Продовження табл. 1.1.5

 

4. Зниження рентабельності виробництва.

5. Постійний дефіцит коштів, короткострокові зобов’язання перевищують середньомісячний дохід підприємства, що  можна констатувати як хронічну неплатоспроможність.

Занепад

Характеризується різким зниженням прибутку та ділової активності

Постійне незаплановане негативне  сальдо грошового  потоку, тобто  хронічна неплатоспроможність

1.4 Зовнішні та внутрішні загрози та наслідки кризових явищ

Причини появи економічних криз знаходяться у самому механізмі функціонування ринкового господарства, побудованому на задоволенні потреб споживача, що постійно змінюються під впливом різних чинників. Тому для оцінки можливих втрат від кризових процесів на підприємствах необхідно дуже уважно визначити й провести аналіз факторів, що є каталізаторами кризи на підприємстві. Останнє значною мірою залежить від зовнішнього середовища, а також від ефективності функціонування внутрішнього механізму господарювання

Чинники, що впливають на появу та розвиток кризових процесів на даному суб’єкті господарювання, поділять на зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). До зовнішніх (екзогенних) чинників належать такі, які підприємство не має можливості заздалегідь спрогнозувати, а тому і вплинути на них. Внутрішні (ендогенні) чинники, як правило, залежать від форм, методів та організації діяльності підприємства[11].

Загальна сукупність зовнішніх чинників появи та розвитку кризи на підприємстві поділяється на такі групи: соціальні, економічні, політичні та науково-технічні чинники. У групі соціальних чинників появи й розвитку кризових процесів найбільший вплив здійснюють такі окремі фактори, як: зміна вибору споживачів, зниження попиту на споживчі якості продукції підприємства, негативні демографічні тенденції, погіршення криміногенної ситуації в державі, зниження культурного рівня населення. Такі процеси, як: зростання інфляції, нестабільність системи оподаткування, зниження активності фондового ринку, нестабільність валютного ринку, зниження рівня реальних доходів населення - утворюють сукупність економічних чинників, що провокують і підтримують кризу на підприємстві. Значний вплив на кризові трансформації у механізмі діяльності підприємств України здійснюють політичні чинники, що проявляються у нестабільності законодавства, загальній політичній нестабільності в державі, загостренні взаємовідносин між гілками влади, зміні політичного устрою. Зниження кількості прогресивних досягнень у сфері науки та активності позитивних змін у техніці й технологіях відбувається за рахунок зниження якості сировини, матеріалів, комплектуючих, відсутності національної інноваційної стратегії, згортання інноваційної діяльності в державі, наявності на ринку обладнання з низькими експлуатаційними характеристиками, згортання загальнодержавних програм з розроблення прогресивних технологій.

 

19