yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

Фінансова реструктуризація – реструктуризація, пов’язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства.

 

Фінансова рівновага – стан фінансової діяльності підприємства, при якому потреба в прирості активів балансується з можливостями формування підприємством фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.

 

Фінансова стратегія підприємства – це спосіб реалізації підприємством цілей фінансової діяльності, спрямований на розв’язання основної суперечки між потребою у фінансових ресурсах і можливістю їх використання. Тобто фінансова стратегія – генеральний план дій щодо забезпечення підприємства коштами.

 

Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства для виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку, це засіб накопичення, трансформації й використання інформації фінансового характеру.

Фінансовий контролінг – це контролююча система, що забезпчує концетрацію контрольних дій на найбільш приоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від запланованих та приняття оперативних управлінських рішень щодо забезпечення її нормалізації.

 

Форфейтинг – кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі викупу в експортера векселів та інших боргових вимог, які акцептував імпортер.

 

Франчайзинг – така форма організації економічних відносин, за якої підприємство-франчайзер на підставі договору про довгострокове співробітництво передає іншому суб’єкту господарювання (франчайзі) права на продаж своїх товарів (робіт, послуг).

 

Фундаментальна діагностика – це система оцінки параметрів кризового розвитку підприємства, що використовує методи факторного аналізу та прогнозування.

 

Функціонально-вартісний аналіз – дослідження функціональних характеристик продукції з точки зору відповідальності вартості і корисності.

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.            Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

2.            Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3.            Закон України «Про аудиторську діяльність» вiд 22.04.1993 № 3125-XII.

4.            Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 30.06.1999 № 784 - ХІV.

5.            Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  Україні»  //  Бухгалтерський  облік  і  аудит.  –  1999.  –  №9. – С. 3–8.

6.            Постанова КМУ «Про порядок здійснення контролю за виконанням функції в управлінні об’єктами державної власності» № 832 від 19.06.2007.

7.            Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерних товариств, затверджене рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року № 12.

8.            Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію / Наказ № 1865 від 12.10.01 р.

9.            Порядок проведення досудової санації державних підприємств, затверджений Постановою КМУ № 515 від 17.03.2000.

 

201