yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

54.        Городничев А. Ю. Сравнительный анализ современных моделей анализа и оценки результатов деятельности предприятий, основаный на КПД / А. Ю. Городничев // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 4. – С. 72–79.

55.        Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства : навчальний посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С Коцюба. – К. : КНЄУ, 2001. – 227 с.

56.        Давидович I. Є. Контролінг : навчальний посібник / I. Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

57.        Данилочкин Н. Г. Контролинг как инструмент управления предприятием / Н. Г. Данилочкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

58.        Дж. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента. / Дж. Ван Хорн; пере. с англ. – 11-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 992 с.

59.        Джей К. Шим. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Джей К. Шим, Г. Джоэл Сигел. – М. : Финансы, 1996. – 342 с.

60.        Джонсон Дж. К. Методы проектирования : пер. с анг. – М. : Мир, 1986. – 307 с.

61.        Дзьоба В. Б. Ефективне управління фінансами за допомогою впровадження системи фінансового контролінгу [Електронний ресурс] / В. Б. Дзьоба. – Режим доступу: – заголовок з екрану.

62.        Довбня С. Финансовый анализ на различных этапах жизненного цикла предприятия / С. Довбня, Ю. Шембель // БИЗНЕС ИНФОРМ. – 1998. – № 17-18. – С. 87-91.

63.        Дорошіна М. С. Механізм мотивації управлінського персоналу / М. С. Дорошіна, Л. О. Сасіна, М. В. Лугова та ін. – Харків : АдвА, 2009. – 240 с.

64.        Дронов Р. И. Оценка финансового состояния предприятия / Р. И. Дронов, А. И. Резник, Е. М. Бунина // Финансы. – 2000. – № 2.

65.        Друри К. Управленческий и производственный учет / К. Друри. – М. : Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.

66.        Ефимова О. В. О прозрачности и аналитичности бухгалтерской отчетности / О. В. Ефимова // Бухгалтерский учет. – 1998. – № 7. – С. 69-75

67.        Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства / В. О. Захарченко, С. І. Сучасна // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С..137-144.

68.        Зуєва Л. С. Економічний механізм реструктуризації підприємств / Л. С. Зуєва, С. І. Архипчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 9. – с. 3-8.

69.        Игнатов А. В. Анализ финансового состояния предприятия / А. В. Игнатов  //  Финансовый  менеджмент.  –  2004.  –  № 4. – С. 3-20.

70.        Іванюта С. М. Антикризове управління : [навч. посібник] / С. М. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

71.        Івахненко С. В. Фінансовий контролінг : методи та інформаційні технології / С. В. Івахненко, О. В. Мемих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

72.        Ільїна С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / С. Б. Ільїна, Т. С. Журба. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 592 с.

73.        Каверина О. Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О. Д. Каверина. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 352 с.

 

 

74.        Кальниченко Л. Реструктуризация предприятий в условиях становления рыночной среды / Л. Кальниченко, А. Мендрул // Экономика Украины. – 2000. – № 10. – с. 27-33.

75.        Каплан Роберт С. Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олімп-Бизнес», 2003. – 320 с.

 

204