yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

120.    Новікова І. В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 35-40.

121.    Одинцов М. Реструктуризация – путь повышения конкурентоспособности производства / М. Одинцов , Л. Ежкин // Экономист. – 2000. – № 10. – с. 58-65.

122.    Орлов А. И. Менеджмент : учебник / А. И. Орлов. – М. : Знание, 2002.

123.    Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия : учебник для вузов / Л. Н. Павлова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. – 400 с.

124.    Палий В. Управленческий учет (с элементами финансового учета) : пособие для подготовки бухгалтеров-менеджеров, бухгалтеров-аналитиков по программе магистра делового администрирования / В. Палий, Р. Вандер Вил. – М. : Инфра-М, 1997. – 480 с.

125.    Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.

126.    Партин Г. О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г. О. Партин, Я. В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 199-202.

127.    Пиндай Р. Микроэкономика / Р.Пиндай, Д.Рубинфельд : пер.с анг. – М. : Экономика, Дело, 1992. – 510 с.

128.    Плікус І. Й. Використання стратегічних балансових звітів при управлінні санацією / І. Й. Плікус // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах / матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 13-14 травня 2010. – К. : НУХТ. – 2010. – Частина 1. – С. 13.

129.    Плікус І. Й. Концепція вартісно-орієнтованного управління та можливості ії використання при обґрунтуванні доцільності санації підприємств / І. Плікус // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 108-121

130.    Плікус І. Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства / І. Й. Плікус // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3. – С. 28-33.

131.    Плікус І. Й. Система фінансового моніторингу як інформаційна система прийняття стратегічних управлінських рішень / І. Й. Плікус // Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 69-74.

132.    Плікус І. Й. Ситема фінансового моніторингу як інформаційна модель для фінансового прогнозу діяльності підприємства / І. Плікус // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 35-44.

133.    Плікус І. Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством / І. Плікус // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 12. – С. 94-95.

134.    Плікус І. Й. Методичні підходи щодо розробки фінансової стратегії розвитку підприємства / І. Й. Плікус // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». –Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – Випуск 159. – С. 90-99.

135.    Плікус І. Й. Система управління ефективністю діяльності персоналу кризового підприємства (методологічний підхід) / І. Й. Плікус // Механізми управління розвитком соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. О. В. Мартякової. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. –    С. 320-331.

136.    Поважный А. С. Понятие «корпоративное управление»: анализ различных подходов / А. С. Поважний // Економіка : проблеми теорії та практики. – 2010. – № 2. – С. 29-36.

137.    Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

138.    Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана : пер. с англ. – 2-е издание – М. : Джон Уайли энд Союз, 1995. – 224 с. – С. 120

139.    Пушкар М. С. Контролінг – інформаційні підсистема стратегічного менеджменту / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 c.

 

207