yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

164.    Сухарева Л. А. Контролинг – основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – Донецк : НОРД компьютер, 2000. – 210 с.

165.    Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

166.    Терещенко О. О. Санація балансу АТ у контексті стандартизації фінансової звітності в Україні / О. О. Терещенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 10. – С. 49-54.

167.    Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

168.    Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2000. – 412 с.

 

169.    Торговое дело: экономика, маркетинг, организация / под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. / 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 560 с.

170.    Уорд К. Стратегический управленческий учет : пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 448 с.

171.    Управление затратами на предприятии : ученик / В. Лебедев и др. – СПб. : Бизнес-пресса, 2000. – 278 с.

172.    Управленческий учет // Материалы ФПБАУ, 2003. – 50 с.

173.    Управленческий учт / Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С; перс. с англ. – М. : Вільямс, 2005.

174.    Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2002. – № 5. – с. 54-59.

175.    Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

176.    Фінансовий аналіз : навчальний посібник / С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецька, Н. В. Нестеренко, К. С. Салига. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 210 с.

177.    Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект / Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 415 с.

178.    Фостер Р. Обновление производства : атакующие выигрывают : пер. с англ. / под общ ред. Данилова. – М. : «Прогресс», 1987. – С. 85

179.    Хайлук С. О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств [Електронний ресурс] / С. О. Хайлук. – Режим доступу : – заголовок з екрану.

180.    Хайлук С. О. Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.10 / С.О. Хайлук; Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. – К., 2008. – 18 с.

 

 

181.    Хан Дитгер. Планирование и контроль: концепция контролинга / Д. Хан; пер. с нем. А. А. Турчак. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

182.    Хелферт Э. Техника фінансового анализа / Э. Хелферт. – М. : АудитЮНИТИ, 1996. – 664 с.

183.    Хендрексен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета : пер. с англ. / Э. С. Хендрексен, М. Ф Ван Бреда. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

184.    Хорин А. Н. О достоверности и существенности показателей бухгалтерской отчетности / А. Н.  Хорин //Бухгалтерский учет. – 1999. – № 11. – С. 60-62.

185.    Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США / Н. Г. Чумаченько. – М. : Финансы, 1971. – 240 с.

186.    Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : монографія / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 21-23.

187.    Шевчук В. Стратегічний управлінський облік / В. Шевчук. – К. : Алеута, 2009. – 175 с.

 

209