yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

[15] Див. : Василенко В. О. Антикризове управління підприємством / В. О. Василенко. – К., 2003. – 504 с.

[16] Див. : Герасименко Н. Антикризисное управление: информационно-аналитические системы поддержки принятия решений  / Н. Герасименко // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 3. – C. 68-79.

[17] Див.: Плікус І. Й. Система управління ефективністю діяльності персоналу кризового підприємства (методологічний підхід) І. Й. Плікус // Механізми управління розвитком соціально-економічних систем : монографія / за заг. ред. О. В. Мартякової. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. - С.320-331.

[18] Див. : Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. –  668 с.

[19] Див.: Лігоненко Л. О.  Антикризове управління підприємством : підручник. / Л.О.Лігоненко – К. : КНТЄУ, 2005. – 824 с.

 

[20] Див.: Franchon G., Romanet Y. Finance de l’etreprise. Comprendre et maitrise l’evolution commerce, Sent, 1990, - Р. 36-38.

[21] Див.:  Экономическая стратегия фирмы: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. П. Градова.– 2-е изд., испр. и доп.– СПб. : Специальная литература, 1999.– 589 с.

[22] Див.: Плікус І. Й. Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обґрунтуванні доцільності санації підприємств / І. Й.Плікус // Фінанси України. – 2011. - № 1. – С.137.

[23] Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають прватизації. Наказ Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26.01.2001, №49/121

[24] Див.: Ковалев В. В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика / В. В. Ковалёв, 1998. – 512 с.; Бень Т. Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Т. Г. Бень, С. Б. Довбня // Фінанси України. – 2002. – № 6; Дронов Р. И. Оценка финансового состояния предприятия / Р. И. Дронов, А. И. Резник, Е. М. Бунина // Финансы. – 2000. – № 2; Мамрак О. Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли / О. Мамрак // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 5; Хелферт  Э. Техника фінансового анализа. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 664 с.

[25] Стратегічні аспекти фінансового аналізу позв’язані головним чином із застосуванням методології фінансового аналізу в розробленні та обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства, що неможлива без реалізації інвестиційних програм, їх фінансового забезпечення й оцінки фінансової стійкості підприємства. До стратегічних питань фінансового аналізу також відносять обґрунтування дивідендної політики і розподілу прибутку після оподаткуваня. На сьогодні посилення ролі стратегічних аспектів фінансового аналізу обумовлене впровадженням у практику управління концепції управління вартістю компанії і необхідністю аналізу стратегічних ризиків.

[26] Див.: Лахтіонова Л. А.Фінансовий аналіз субьєктів господарювання: монографія.  / Л. А. Лахтінова – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.

[27] Див.: Плікус І. Й. Система фінансового моніторингу як інформаційна система прийняття стратегічних управлінських рішень / І. Плікус // Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 69-74;  Плікус І. Й. Ситема фінансового моніторингу як інформаційна модель для фінансового прогнозу діяльності підприємства / І. Плікус // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 35-44; Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С..137 – 144.

[28] Див.: Іванюта С. М. Антикризове управління: навч.посібник /  С. М. Іванюта – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

[29] Див.:  Дорошівна М. С. Механізм мотивації управлінського персоналу / Дорошівна М. С., Сасіна Л. О., Лугова М. В., Надьон Г. М. – Харків: АдвА, 2009. – 240 с.

 

212