yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

[30] Див.: Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій  з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 26.10.2010 року  № 1361  зі змінами та доповненнями.

[31] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 26.10.2010 року № 1361 зі змінами та доповненнями.

[32] Див.: Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия – К. : Эльга, Ника-Центр, 2003. – 481 с.

[33] Див.: Franchon G., Romanet Y. Finance de l’etreprise. Comprendre et maitrise l’evolution commerce., Sent. 1990, – Р. 36-38.

[34] Див.: Швиданенко Г. О., Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексюк, монографія. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 21-23.

[35] Див.: Блинова У. Ю. Совершенствование методики анализа как метода превентивного контроля в антикризисном менеджменте // Аудит и финансовый контроль. – 2006. – №4. – С. 29 – 36.

[36] Див.: Подольська В. О. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

[37] Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій  з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства/ Наказ Міністерства економіки України від 26.10.2010 року № 1361 зі змінами та доповненнями.

[38] Див.: Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. – 2002. – №10. – С. 29-34.

[39] Див.: Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк. – К. : Ника – Центр, 2003. – 528 с.; Шершньова З. Е. Стратегічне управління: навч. посіб. / З. Е. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 2002. – 384 с.; Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: [учебник для вузов] / Л. Н. Павлова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. – 400 с.; Крутик А. Б. Основы финансовой деятельности предприятия: учеб. пособ. / А. Б. Крутик, М. М. Хайкин. – [ 2-е изд., перераб. и доп.]. – СПб. : Бизнес-пресса, 2003. – 448 с.; Горицкая Н. Финансовая стратегия: Управление финансами / Н. Горицкая // Финансовый директор. – 2005. – №11. – С. 17-25.;  Плікус І. Й. Методичні підходи щодо розробки фінансової стратегії розвитку підприємства / І. Й. Плікус // Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип 159. – С. 90-99.;

[40] Див.: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

[41] Див.: Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга, 2003. – 483 с.: Титов М. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти. –  Х. : Консул, 1997. – 197 с.

[42] Див.: Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с. ; Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э. Майер; пер.. с нем. под. ред. С. А. Николаевой. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 96 с.; Хан Дитгер. Планирование и контроль: концепция контролинга / Д. Хан; пер. с нем. А. А. Турчак. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.; Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.; Данилочкин Н. Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Н. Г. Данилочкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.; Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. В. Сопко. – 3-тє вид. – К. : КНЕУ, 2003; Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.; Поважный А. С. Понятие «корпоративное управление»: анализ различных подходов / А. С. Поважний // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – №2. – С. 29-36; Хайлук С. О. Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі [Текст] : автореф. дис. … канд.екон.наук – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук : 08.00.10 / С. О. Хайлук. – К., 2008. – 18 с.; Сабліна Н. В. Контролінг в управлінні витратами підприємств промислового залізничного транспорту : автореф. дис. … канд.екон.наук – Українська державна академія залізничного транспорту : 08.00.10 / Н. В. Сабліна. – Харків, 2009. – 36 с.; Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

 

213