yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

 

[43] Див.: Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование : пер. с нем. Horvath & Partners. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 269 с.

[44] Див.: Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

[45] Див.: Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

[46] Див.: Руководство по консультированию промышленных предприятий в странах Восточной Европы / Шиманский-Гайер и др. – М. : ГУ ВШЭ, 2008. – 416 с.

[47] Див.: Плікус І. Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством / І. Й. Плікус // Вісник Української академії банківської справи. – 2002. – № 12. – С. 94–95; Плікус І. Й. Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства / І. Й. Плікус // Регіональні перспективи. – 2003. – №2–3. – 28–33.

[48] Див.: Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

[49] Див.: Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

[50] Див.: Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

[51] Див.: Килимнюк В. Й. Забезпечення прибутковості та ефективного розвитку паливопостачальних об’єднань України на основі контролінгу : монографія / В. Й. Килимнюк. – Вінниця : БІОКОМ, 2010. – 135 с.; Бандурин А. В. Финансовая стратегия корпорации / А. В. Бандурин,  В. А. Гуржиев, Р. З. Нургалиев.  – М. : Алмаз, 1998 – 140 с.

[52] Див.: Івахненко С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненко, О. В. Мемих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

[53] Див.: Ільїна С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / С. Б. Ільїна, Т. С. Журба. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 592 с.; Новікова І. В. Шляхи застосування системи фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 35–40; Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.; Партін Г. О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г. О. Партін, Я. В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. – С. 199-202; Хан Дитгер. Планирование и контроль: концепция контролинга / Д. Хан; пер. с нем. А. А. Турчак. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

[54] Див.: Стефаненко М. Н. Концепция контроллинга в системе управления предприятием / М. Н. Стефаненко // Проблемы материальной культуры. – Серия : Економические науки. – 2006. – №3. – С. 96-98.

[55]

[56]

[57]

[58]

[59] Відображається наростаючим підсумком

[60] Видані аванси включають орендну плату: 1400-700 = 700.

[61] Витрати майбутніх періодів включають витрати із страхування й отримання ліцензії, які були сплачені у січні, а  потім зменшуються на суми списання.

[62] Відображається наростаючим підсумком.

[63] Див.: Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навч. посібник. / В. Д Нємцов, Л. С. Довгань. – К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2004. – 560 с.

[64] Див.: Дж. Ван Хорн и др. Основы финансового менеджмента : пер. с англ. – 11-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 992 с.

 

214