yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Сутність та методи санаційного аудиту

Управління финансовою санацією підприємств

[110] Див.: Маргасова В. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом [Електронний ресурс] / В. Г. Маргасова, А. В. Роговой, В. В. Виговська. – Режим доступу – заголовок з екарну.

[111] Див.: Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

[112] Див.: Бизнес- план : метод. материалы / Р. Г. Маниловский (ред.). -  Л. С. Юлкина, Н. А. Колесникова, П. Б. Маневич, М. В. Мельник. – 2-е изд., доп. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 160 с.

[113] Див.: Терещенко О. О. Санація балансу АТ у контексті стандартизації фінансової звітності в Україні / О. О. Терещенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000.– №10.– С. 49–54.

[114] Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів  акціонерних товариств з метою уніфікації розрахунку вартості чистих активів, затв. Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004.

[115] Див.: Воронина В. М. Факторный анализ стоимости чистых активов в целях управления предприятием / В. М. Воронина // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 4. – С. 43 – 47.

[116] Див.:  Реструктуризація підприємства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. В. М. Заболотного. – К. : Міленіум, 2001. – 440 с.

[117] Див.: Євсейцева О. С. Реструктуризація підприємства як засіб адаптації до ринкових вимог / О. С. Євсейцева  // Проблеми науки. – 2003. – № 1. – С. 55 – 59; Реструктуризація підприємства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. В. М. Заболотного. – К. : Міленіум, 2001. – 440 с.; Бойко С. Реструктуризація підприємства та запровадження ринкової моделі управління / С. Бойко // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 9. – С. 15–17; Константінова А. В. Реструктуризація як ефективний засіб виведення підприємств з кризового стану / А. В. Константінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. – № 1. – с. 117–119; Красюк Р. В. Технологія проведення процесу реструктуризації на підприємстві / Р. В. Красюк. // Фінансова консультація. – 2000. – № 43–44. – с. 44–48.; Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств / Л. І Федулова // Проблеми науки. – 2002. – №5. – с. 54–59; Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.; Александренко Т. Эффективная реструктуризация: от чего зависит успех / Т. Александренко // Антикризисный менеджмент. – 2007.–№ 2. – с. 9–13; Кальниченко Л. Реструктуризация предприятий в условиях становления рыночной среды / Л. Кальниченко, А. Мендрул // Экономика Украины. – 2000. – № 10. – с. 27–33; Коваленко Д. І. Методичні особливості управління процесом реструктуризації промислових підприємств /  Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4(58). – с. 151–157; Л. С. Зуєва, С. І .Архипчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 9. – с. 3–8; Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

[118] Див.: Комарецька П. В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління / П. В. Комарецька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6(73). – с. 61–64.

[119] Див.: Криворучко А. В. Проблеми реструктуризації і банкрутства / А. В. Криворучко, І. В. Озерський // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 7. – с. 26-29.

[120] Див.: Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О. О. Терещенко.  – К. : КНЕУ, 2000. – 412 с.

 

218