yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

- загроза ліквідації підприємства;

- зміни в процесах руху готівки, виплати дивідендів, емісії акцій; 

- незбалансованість  інших  фінансово-економічних  показників  діяльності  підприємства тощо.

Адміністративно-організаційні

- централізація чи децентралізація управління;

- зміна організаційної структури підприємства;

- вимушене посилення контролю;

- зниження ефективності апарату управління; 

- вимушені корективи в стратегічному плануванні;

- необхідність приймати нестандартні управлінські рішення тощо.

Виробничо-технологічні

- збої у виробничому циклі;

- вимушеність оперативних нововведень та технічного оновлення;

-  необхідність  переорієнтації  на  іншу  технологію  виробництва (наприклад,  із великосерійного виробництва на малосерійне); 

- нагальна потреба закупівлі патентів та ліцензій;

- збільшення обсягів браку виготовленої продукції тощо.

Ресурсні

-  збої в процесах постачання та сировинно-матеріальному забезпеченні;

- вимушена  інформаційна “перевантаженість”  або  навпаки –  нестача  необхідних даних;

-  зміни у комунікаційних процесах;

Продовження табл. 1.1.7

Наслідки

Зміст та характеристика наслідків

 

- плинність кадрів тощо.

Ринкові

- збої в процесах “постачання – збут”;

- зменшення ринкової частки та зміна кон’юнктури ринку;

- послаблення рівня конкурентоспроможності;

- зміни у рекламно-маркетинговій політиці;

- зменшення кількості закордонних контрагентів тощо.

Соціально-психологічні

- зміни у політиці мотивування працівників;

- “пригнічення” або навпаки – активізація соціальної відповідальності;

- несистемність характеру корпоративної культури;

- нестабільність соціально-психологічного клімату тощо.

 

 

Питання  для самокронтролю

 

1.      У чому полягає сутність фінансової кризи?

2.      Які причини кризових ситуацій ви знаєте? Наведіть приклади.

3.      Перелічіть основні ознаки кризи на рівні підприємства, охарактеризуйте їх.

4.      За якими ознаками класифікується криза підприємства?

5.      Перелічіть фактори, що зумовлюють різні види кризи.

6.      На які групи поділяються зовнішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

7.      На які групи поділяються внутрішні чинники, що зумовлюють кризовий розвиток підприємства?

8.      Які наслідки несе криза?

9.      Який існує взаємозв’язок кризових явищ?

10.  Які чинники впливають на  економічну ситуацію?

11.  Які особливості розвитку кризових явищ?

12.  Які особливості теорії циклічності та прояву кризових явищ у соціально-економічних системах?

13.  Які є фази життєдіяльності підприємства? Охарактеризуйте їх.

14.  Назвіть види кризових явищ у соціально-економічних системах.

15.  Чим характеризується фінансова криза?

16.  Основні причини виникнення кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємства.

17.  Зовнішні загрози та наслідки кризи.

18.  Дослідженя вчених щодо кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємства. Основні підходи.

19.  Криза збуту. Причини виникнення.

20.  Організаціна криза. Основні симптоми.

21.  Виробничо-технологічна криза. Основні симптоми.

22.  Криза персоналу. Основні симптоми.

 

23