yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

 

 ,                                       (1.2.2)

 

де ОбА – оборотні активи;

ОбАн – неліквідні оборотні активи;

ПЗ – поточні зобов’язання;

ПЗв – внутрішньогосподарські поточні зобов’язання.

На цьому етапі захисна реакція підприємства на несприятливий розвиток виявляється через оперативний механізм.

 

Оперативний механізм фінансової стабілізації – система заходів, спрямованих як на зменшення розміру зовнішніх і внутрішніх поточних фінансових зобов’язань (скорочення від’ємного грошового потоку) в короткостроковому періоді, так і на збільшення грошових активів (збільшення додатного грошового потоку), що забезпечують термінове погашення цих зобов’язань.

 

Мета першого етапу фінансової стабілізації (усунення неплатоспроможності) вважається досягнутою, якщо обсяг коштів перевищив обсяг невідкладних фінансових зобов’язань у короткостроковому періоді, тобто обсяг додатного грошового потоку внаслідок конверсії ліквідних оборотних активів у кошти (при Кчпл>1) та (або) часткового дезінвестування (при Кчпл<1),  буде більший за обсяг відьємного грошового потоку внаслідок погашення короткострокових зобов’язань.

 

Дезінвестування - вилучення частки інвестованого капіталу шляхом продажу активів або недостатність інвестування основних засобів підприємства, що характеризується від’ємним значенням показника чистих інвестицій.

 

Зростання додатнього грошового потоку може бути як за рахунок зміни у структурі оборотних активів (ліквідація портфеля короткострокових фінансових інвестицій, прискорення інкасації поточної дебіторської заборгованості, збільшення розміру цінової знижки під час здійснення розрахунку готівкою за реалізовану продукцію, зниження розміру страхових запасів товарно-матеріальних цінностей, уцінка неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей до рівня ціни попиту із забезпеченням подальшої їх реалізації і т.д.), так і за рахунок зміни у структурі необоротних активів (проведення операцій лізингу, продаж устаткування, що не використовується,  оренда устаткування, раніше наміченого до придбання і т.д.).

Зниження негативного потоку досягається за рахунок видачі векселів за окремими видами короткострокової заборгованості, відстрочення розрахунків за окремими видами внутрішніх поточних зобов’язань і т.д.

За рахунок виконання цих напрямків загрозу банкрутства підприємства можна ліквідувати, однак вона має, як правило, відкладений характер, тому що  причини, які сприяли кризі підприємства, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена фінансова стійкість.   

Другий етап – відновлення фінансової стійкості. На цьому етапі виконується головна мета стратегії запобігання банкрутству – не лише відновлення фінансової рівноваги підприємства, а й вихід за її межі.

 

Фінансова рівновага – стан фінансової діяльності підприємства, за якого потреба в прирості активів балансується з можливостями формування підприємством фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.

 

Відновлення фінансової рівноваги досягається структурною перебудовою всієї фінансової діяльності підприємства (оптимізація структури капіталу, оборотних активів, грошових потоків) і реалізується тактичним механізмом фінансової стабілізації.

 

Тактичний механізм фінансової стабілізації - система заходів, спрямованих на досягнення фінансової рівноваги підприємства в майбутньому періоді.

 

Модель фінансової рівноваги підприємства  в кризовій ситуації може бути подана у такому вигляді:

 

Огвфр =ОПвфр ,                                       (1.2.3)

 

30