yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

-              пріоритетністю напрямків реорганізаційної діяльності підприємства щодо вивільнення необоротних активів, поповнення (або зменшення) оборотних активів у разі необхідності  та погашення термінових зобов’язань: min(d1Х1+d2Х2).

Другий варіант – підприємство неплатоспроможне, незадовільна структура балансу виникла при Кпл < 1,5, кзвк < 0,1. У цьому разі відновлення платоспроможності повинне відбуватись у напрямку збільшення власного капіталу (наприклад, за рахунок повторної емісії акцій,  збільшення прибутку від реалізації продукції тощо). Виручені кошти спрямовуються на приріст оборотних активів (якщо в цьому є потреба) та погашення поточної заборгованості. Структура нетто-балансу має такий вигляд:

 

Необоротні активи

ВА

Власний капітал

ВК+Х1

Оборотні активи

ОбА+(Х12)

Поточні зобов’язання

ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційних політик будуть ті самі, що й для першого варіанта, але джерела фінансування відрізнятимуться – це власний капітал.

Оптимальні значення реорганізаційних політик, крім зазначених для першого варіанта, будуть обмежені також вимогами дотримання необхідних для забезпечення фінансової стійкості балансових пропорцій, зокрема неперевищення неліквідних активів над постійними пасивами  Х1> ВА-ВК.

Третій варіант – незадовільна структура балансу виникла при Кпл>1,5 Кзвк<0,1. У цьому разі реструктуризація балансу буде спрямована на збільшення власного капіталу (Х1) та необоротних активів (Х12) та погашення поточних зобов’язань (Х2). Структура нетто-балансу має такий вигляд:

 

Необоротні активи

ВА+(Х12)

Власний капітал

ВК+Х1

Оборотні активи

ОбА

Поточні зобов’язання

ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційних політик за такої схеми відновлення платоспроможності мають вигляд:

 

(2.23)

 
 ,     звідси                (1.2.9)

(2.24)

 
Практична реалізація буде обмежена додатковими значеннями Х21 £ bВА.

Четвертий варіант припускає розгляд комбінації перелічених вище варіантів. 

Отримані під час проведення аналізу і прогнозування балансу політики відновлення його структури рекомендують лише напрямок, у якому повинен перебудовуватися баланс у майбутньому періоді. Під обрану політику повинні підбиратись окремі організаційно-технічні заходи чи їх комплекс, реалізація яких забезпечить  зменшення (збільшення) майна і майнових прав, власного капіталу і зобов’язань підприємства (табл. 1.2.9).

При виборі варіанта реорганізаційної політики необхідно враховувати, що структура балансу за обсягом основних і оборотних активів та обсягом позикового і власного капіталів і  їх співвідношень впливає на величину одержуваного прибутку  і рентабельність роботи підприємства. 

Таблиця 1.2.9  – Програма фінансової стабілізації у вартісних показниках[22]

Об’єкт фінансового планування

Стратегічна мета діяльності

Напрямки досягнення цілі

Необхідні фінансові ресурси

Фінансове положення підприємства

 

38