yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Увесь матеріал підручника розкрито у 3 частинах. Підручник містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми з посиланням на наукові дослідження цієї проблематики, приклади, питання та тестові завдання для самоконтролю засвоєння теоретичних положень курсу, завдання для самостійного виконання, глосарій, список рекомендованої літератури. Зазначені матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаних з опануванням теоретичного матеріалу, виконанням практичних завдань, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням зі спеціальними джерелами та науковими дослідженнями тощо.

Підручник є логічним продовженням та узагальненням, що доповнює матеріал, викладений у навчальних посібниках:                   Боронос В. Г., Плікус І. Й., Кобушко І. М. «Управління фінансовою санацією підприємств» – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 427 с. та Боронос В. Г., Плікус І. Й. «Управління фінансовою санацією підприємств: методика та практика». – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 350 с.

У цілому підручник відповідає вимогам освітнього стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, широко аналізує напрацювання як зарубіжних, так і вітчизняних вчених у цій галузі знань.

Оригінальне компонування тексту підручника забезпечує використання науково-проблемного методу навчання і дає можливість студенту самостійно вивчати дисципліну, полегшує засвоєння про­грамного матеріалу.

 

Розділ 1                                                                                                                                                                                                                                                                       КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  РОЗВИТКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ  та антикризові заходи

 

Антикризове управління має базуватися на досить детальному та ґрунтовному аналізі фінансового стану підприємства. Тому на сьогодні одним із найвагоміших напрямків вивчення стану підприємства, особливо під час дослідження загрози кризових явищ, є фінансовий аналіз  підприємства. У літературі, присвяченій цій проблемі, не розглядаються питання теорії побудови процесу оцінки та аналізу фінансового стану підприємств, що функціонують в умовах високого ризику, і ті, що стосуються правил формування структури економічних показників, необхідних для аналізу. Проте діагностику ймовірності банкрутства підприємства можна класифікувати на антикризову та кризову. Антикризова діагностика є дослідницьким процесом постійного моніторингу стану підприємства, кризова діагностика – це дослідження стану підприємства у період кризи з метою виявлення можливостей ії подолання та оцінка масштабності й глибини кризи, вивчення причин ії утворення, вибір найбільш ефективного варіанта процедур банкрутства з погляду законодавства.

 

 

 

 

Тема 1

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА КРИЗОВІ ЯВИЩА

1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Термін «криза підприємства» охоплює різноманітні сторони життєвого циклу підприємства – від просто перешкод у функціонуванні підприємства через конфлікти до ліквідації підприємства. 

Деякі визначення змісту, поняття «криза підприємства»[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3