yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Кчпл= 106958 / 91799 – 420 = 1,2 > 1, тому заходи з усунення неплатоспроможності будуть містити: прискорення обороту дебіторської заборгованості; уцінку неліквідних видів запасів та їх реалізацію; перегляд деяких договорів та зазначення передплати за виконання робіт; скорочення розміру незавершеного виробництва; відстрочення розрахунків за внутрішньою кредиторською заборгованістю. Також до заходів можна віднести реалізацію обладнання, що не використовується. Реорганізаційні заходи будуть обрані за таким напрямком:

 

  Необоротні активи

    24161- Х1

Власний капітал

39320

Оборотні активи

106958+ (Х12)

Поточні зобов’язання

91799-Х2

 

Тоді гранично-допустимі значення реорганізаційних заходів  при d1=0,2, d2=0,8 будуть:

 

 

Звідси Х1 £ 2416,1 тис. грн, Х2 £ 56648,8 тис. грн, тоді структура нетто-балансу буде мати вигляд:

 

 Необоротні активи

24161-2416.1 = 21744,9

Власний капітал

39320

Оборотні активи

106958+(2416,1-

-56648,8)= 52725,3

Поточні зобов’язання

91799-56648,8= 

 = 35150,2

 

А= 74470,2 тис. грн.

 

Тобто заходи, які обере підприємство для відновлення платоспроможності, повинні бути спрямовані на зменшення необоротних активів не більше ніж на 2416,1 тис. грн, зменшення оборотних активів не більше ніж на 54232,7 тис. грн та на погашення поточних зобов’язань не більш ніж на 56648,8 тис. грн. Тоді Кпл = 52725,3 / 35150,2 = 1,5,

Кзвк= (39320-21744,9) / 52725,3 = 0,3.

 

Заходи з відновлення структури балансу і, як наслідок, відновлення платоспроможності наведені  у табл. 1.2.5.7.

При цьому може бути розроблено декілька варіантів реорганізаційних заходів, що міститимуть різноманітні заходи стабілізаційної програми.

Ураховуючи заходи стабілізаційної програми,  відновлена структура балансу має такий вигляд (табл. 1.2.5.8).

Таблиця 1.2.5.7 – Заходи з відновлення платоспроможності підприємства (без урахування податкових нюансів)

Об’єкт стратегії

Складові стратегії

Заходи

Планові обсяги заходів, тис.грн

Необоротні активи (НА)

Оборотні активи (ОбА)

Кошти

Довгострокові зобов’язання (ДЗ)

Поточні зобов’язання (ПЗ)

Власний капітал (ВК)

Виручка (дохід) (В)

Собівартість або інші витрати (С)

Прибуток (П)

Доходи та надходження

Оптимізація  структури активів

Продаж основних засобів, що не використовуються

(2400)

 

3500

 

 

 

3500

 

1100

Продаж неліквідних запасів

 

(1100)

970

 

 

 

970

 

(130)

Зменшення незавершеного виробництва

 

(30488)

30488

 

 

 

 

 

44