yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

14710

26129

Витрати майбутніх періодів

106677

53398

Разом за розділом

281

281

Баланс

131119

75440

Власний капітал

39320

40290

Поточні зобов’язання

 

 

короткострокові кредити банку

42

42

кредиторська заборгованість за товари

30907

7018

поточні зобов’язання за розрахунками з:

 

 

  бюджетом

34650

18270

  оплати праці

25780

9400

  внутрішніх розрахунків

420

420

Разом за розділом

91799

35150

Баланс

131119

75440

 

 

Кпл = 53679 / 35150 = 1,53;  Кзвк = (40290 – 21761) / 53679 = 0,35.

 

Таблиця 1.2.5.9 – Визначення прогнозного  типу фінансової стабільності

Показник

Тип фінансової стабільності

на кінець періоду

після антикризових заходів

1. Запаси та витрати

39456

7867

2. Власний капітал

39320

40290

3. Необоротні активи

24161

21761

4. Власні оборотні кошти

15159

18529

5. Короткострокові кредити банку

42

-

6. Короткострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

22882

7018

7. Разом власних оборотних коштів, короткострокових кредитів банку та короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

38083

25547

8. Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

8025

-

9. Разоом (п.7+п.8)

46108

25547

Тип фінансової стабільності

Нестабільна 38083 < 39456 < 46108

+

 

Абсолютна    7867 < 25547

 

+

 

Таким чином, запропоновані заходи стабілізаційної програми відновили платоспроможність підприємства та його фінансову рівновагу, але при цьому необхідно забезпечити фінансову рівновагу в тривалому періоді.

 

 

 

 

Питання для самоконтролю

 

1.      Перелічіть можливі схеми реструктуризації балансу.

2.      У чому полягає сутність тактичного механізму фінансової стабілізації підприємства?

 

46