yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

2) побудова прогнозних фінансових звітів;

3) моделі динамічного аналізу (детерміновані або факторні моделі) та регресивні моделі;

4) моделі ситуаційного аналізу.

 

Нормативні моделі це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних результатів діяльності підприємства із нормативними. Ці моделі застосовують, як правило, у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологічних процесів, видів виробів та у розгляді й з’ясуванні причин відхилень фактичних даних від цих нормативів.

У фінансовому аналізі можуть використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи та моделі аналізу, застосовування яких залежить від конкретних цілей аналізу та визначається його завданнями в кожному конкретному випадку. Використання видів, прийомів і методів фінансового аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методику аналізу.

Фінансовий аналіз значною мірою ґрунтується на застосуванні детермінованих факторних моделей. Прикладами детермінованих моделей факторного аналізу є Звіт про фінансові результати (ф. 2), Звіт про власний капітал (ф. 4), залежності рентабельності активів від рентабельності реалізованої продукції та оборотності капіталу або залежності рентабельності власного капіталу  (моделі факторного аналізу фірми ”Дюпон”), аналіз використання виробничих фондів із застосуванням методу ланцюгових підстановок.

Залежно від мети фінансового аналізу досліджують різні економічні показники. Економічний показник - це кількісна та якісна характеристика явища, процесу або фінансових результатів. Економічні показники можна класифікувати:

1) за властивістю явищ і процесів – кількісні та якісні показники;

2) за ступенем використання – загальні та специфічні;

3) за способом утворення – первинні, похідні та інтегральні;

4) за способом розрахунку – абсолютні та відносні.

Усі економічні показники взаємозв’язані та взаємозумовлені. Серед багатьох форм зв’язку важливу роль відіграє причина, сутність якої полягає у породженні одного явища іншим. Такі явища називають причинно-наслідковими (детермінованими). Ознаки, що характеризують причину, називають факторними (під час економічних досліджень під фактором розуміють умови, необхідні для визначення певного господарського процесу, а також причини, що мають вплив на результат цього процесу), якщо вони характеризують наслідки, то їх називають результатними (результативний показник - це економічний показник, що є об’єктом дослідження).

Сукупність пов’язаних факторних та результатних ознак – це факторні системи. Скласти факторну систему – означає подати результативний показник у вигляді алгебраїчної суми, добутку чи частки від ділення факторних показників, які впливають на результативний показник. Побудова моделей факторних систем здійснюється від загального до детального (часткового), наближаючись до простих факторів. Факторна система може бути зображена математично або схематично, тому розрізняють математичні та структурно-логічні моделі. За допомогою структурно-логічних моделей можна визначити наявність та напрям зв’язку між результативним та факторним показниками. Оскільки на результативний показник впливають багато взаємопов’язаних факторів, то потрібна їх систематизація. Взаємозалежність між результатами та факторними показниками може бути прямою (детермінованою) або непрямою (стохастичною).

 

Інформаційне забезпечення

 

Основою інформаційного забезпечення фінансового аналізу є фінансова інформація – це набір даних (у систематизованій певним способом формі) про:

– господарські ресурси, зобов’язання та фінансові джерела підприємства;

 

49