yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->3.1. Фінансовий  аналіз та антикризове управління підприємством

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

 

 

Таблиця 1.3.18 – Рейтингова оцінка підприємства

Показник

Нормативні або рекомендовані значення

Фак-тична вели-чина

Бали

 

Відмін-но

Добре

Задо-вільно

Неза-дові-льно

 

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,8–2

1,3–1,7

1–1,3

< 1

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,3

0,2–0,3

0,1–0,2

< 0,1

 

 

 

Коефіцієнт фінансової незалежності

> 0,5

0,2–0,5

0–0,1

< 0

 

 

 

Рентабельність капіталу

> 8

4–8

0–4

< 0

 

 

 

Рентабельність активів

> 9

5–9

0–5

< 0

 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

> 4

3–4

2–3

< 2

 

 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

> 2

1,5–2

1–1,4

< 1

 

 

Сума

 

 

 

 

 

Σ

Рейтингова оцінка

 

 

 

 

 

Σ/8

 

Необхідно зазначити, що нижня межа коефіцієнтів рентабельності в цій методиці дорівнює нулю, тому будь-який додатній рівень рентабельності із чистого прибутку є бажаним варіантом, в той час як від’ємне значення показників свідчить про незадовільну рентабельність, тобто  збитковість.

 

 

 

Підсумковий показник, розраховують шляхом ділення загальної суми балів на кількість використовуваних для аналізу коефіцієнтів, відображає поточний фінансово-економічний  стан  підприємства.

Ця методика є однією з найбільш опрацьованих серед методів, пропонованих вітчизняними фахівцями.

Перелік показників охоплює всі групи (рентабельності, ліквідності, оборотності та фінансової стійкості), крім того, можна різним чином варіювати набір коефіцієнтів[36].

 

Коефіцієнт фінансування важколіквідних активів

 

Під час розрахунку коефіцієнта фінансування важколіквідних активів визначають, якою мірою ці активи фінансуються власними й позиковими коштами (при цьому позикові кошти поділяють на кредити довгострокового і короткострокового залучення). Рівень загрози банкрутства підприємства згідно із цією моделлю оцінюють за шкалою, наведеною в табл. 1.3.19.

Таблиця 1.3.19 – Розрахунок коефіцієнта фінансування важколіквідних активів

Значення коефіцієнта фінансування важколіквідних активів

Ймовірність банкрутства

 

ВнА + З < ВК

Дуже низька

ВнА + З < ВК + ДК

Можлива

ВнА + З < ВК + ДК + КК

Висока

ВнА + З > ВК + ДК + КК

 

63