yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Управління финансовою санацією підприємств

 

 

Запаси:

 

 

   виробничі запаси

70000

82000

   готова продукція

40000

48000

Товари

5000

6000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

   чиста реалізаційна вартість

100000

150000

   первісна вартість

120000

180000

   резерв сумнівних боргів

20000

30000

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

   за виданими авансами

10000

12000

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

   у національній валюті

20000

25000

Інші оборотні активи

250

310

Витрати майбутніх періодів

  25

30

Разом за розділом

245275

325340

Баланс

407295

495660

Пасив

 

 

 Власний капітал

 

 

Продовження табл.1.3.1.1

Пасив

 

 

Статутний капітал

10000

10000

Нерозподілений прибуток

160720

156530

Разом за розділом

170720

166530

 Поточні зобов’язання

 

 

Короткострокові кредити банків

80000

60000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

144500

241421

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

   з одержаних авансів

10000

15000

   з бюджетом

463

10117

   з позабюджетних платежів

100

200

   Зі страхування

300

400

   з оплати праці

1000

1200

Інші поточні зобов’язання

212

792

Разом за розділом

236575

329130

Баланс

407295

495660

 

 

 

Завдання 1.3.2. Необхідно оцінити ймовірність банкрутства підприємства, розрахувати коефіцієнти відновлення або втрати платоспроможності, а також визначити поточну фінансову стабільність (тип фінансової стабільності) законодавчо визнаною методикою (вихідні дані у табл.1.3.1.1).

 

Завдання 1.3.3. Необхідно оцінити ймовірність банкрутства підприємства за методиками наведенними у темі 3 (вихідні дані у табл.1.3.1.1).

 

Завдання 1.3.4. Відповідно до проведеного аналізу ймовірності банкрутства підприємства у завданнях 1.3.1 – 1.3.3 укажить розбіжності у оцінці ймовірності банкрутства, причини цих розбіжностей.

 

ТЕМА 4

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ

4.1. Економічна сутність фінансової стратегії

Фінансова діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на засадах, методах та інструментах фінансового менеджменту, які використовуються при розробленні фінансової стратегії. Фінансова стратегія відіграє значну роль у забезпеченні ефективної фінансової діяльності підприємства, оскільки, по-перше, спрямована на залучення та використання фінансових ресурсів, координацію їх потоків, а по-друге, – забезпечення фінансової безпеки, зростання ринкової вартості підприємства. Ступінь ефективності реалізації фінансової стратегії визначається  її відповідністю факторам впливу  на підприємство та її розробленням.

 

67