yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

11. Залежно від взаємозв’язаності  кризи прийнято розрізняти незалежну кризу, що охопила окреме підприємство (господарську систему) та ланцюгову кризу, розгортання якої обумовлюється наявністю причинно-наслідкових зв’язків між виникненням кризи та фактом її наявності на інших підприємствах, мезо- та макрорівнях (наприклад, банкрутство та системна криза у пріоритетних постачальників або покупців продукції; системна криза національної економіки або певної галузі, виду економічної діяльності).

О. О. Терещенко[3] виділяє три види кризи:

– стратегічну кризу (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху);

– кризу прибутковості (перманентні збитки вихолощують власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу);

– кризу ліквідності (підприємство є неплатоспроможним, або існує реальна загроза втрати платоспроможності) (табл. 1.1.1).

На виникнення кризи впливають об’єктивні та суб’єктивні чинники. При цьому різноманітність чинників виникнення криз можна розділити на дві групи: зовнішні щодо підприємства, на які воно не в змозі впливати або його вплив обмежений; внутрішні, що виникають у результаті діяльності суб’єкта господарювання.

Щодо розуміння кризи велике значення мають не лише її причини, а й різноманітні наслідки. Крім цього, не потрібно забувати також про «невидимі» втрати підприємства у вигляді зростання недовіри до нього з боку зовнішнього оточення (тобто втрати іміджу, падіння престижу та зниження конкурентоспроможності). 

Необхідно зазначити, що кожному етапові (фазі, стадії) розвитку підприємства відповідають свої соціально-економічні особливості, і якщо розглядати підприємство як мікроекономічну систему, то з точки зору його життєдіяльності на кожному етапі розвитку підприємства існує загроза виникнення кризи.

1.2. Концепція життєвого циклу підприємства

Динамічність розвитку підприємницьких структур, наявність різних внутрішніх трансформацій у їх механізмі господарювання, зміна фінансового стану, а також негативний зовнішній вплив на підприємство спричиняють періодичну появу кризових процесів на підприємстві. Саме виявлення періодичності кризових процесів стало основою концепції життєвого циклу під час трансформації підприємницьких структур.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1.1 – Фактори, що зумовлюють різні види кризи

Стратегічна криза

Криза прибутковості

Криза ліквідності

·         неправильний вибір виробничого майданчика (місця розташування підприємства);

·         неефективна політика збуту та асортиментна політика;

·         недосконале планування та прогнозування;

·         помилкова політика диверсифікації;

·         неефективний апарат управління;

·         дефіцити в організаційній структурі;

·         відсутність виробничої програми;

·         зайві виробничі потужності;

·         відсутність або недієздатність системи контролінгу;

·         форс-мажорні обставини.

·         несприятливе співвідношення цін та собівартості;

·         невиправдане завищення цін;

·         ризиковані великі проекти;

·         зростання собівартості за стабільних цін;

·         зменшення обороту від реалізації продукції;

·         збитковість окремих структурних підрозділів;

 

7