yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Управління финансовою санацією підприємств

Предметом внутрішнього аудиту є перевiрка усiх пiдроздiлiв пiдприємства на предмет органiзацiйно-правової коректності їх дiяльностi.

 

Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність служби контролінгу підприємства з перевірки й оцінювання адекватності та якості виконання обо­в’язків співробітниками.

 

Аудиторська перевірка – система заходів перевірки документів інформаційної системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контролю за вірогідністю виконання необхідних процедур.

Результати проведення внутрішнього аудиту відображаються в аудиторському висновку. У висновку викладаються виявлені недоліки, порушення та зловживання, а також невикористані резерви.

 

Види контролінгу

 

Контролінг можна поділити за певними критеріями (залежно від цілей, об’єкта впливу, виконуваних функцій, методичного інструментарію, що застосовується за напрямами діяльності підприємства, часу проведення):

 

1 За критерієм часу – стратегічний та оперативний.

Стратегічний контролінг. Проблеми, які виникають у суб’єктів господарювання, досить часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, довгострокових фінансових планів. Як наслідок, у підприємства виникають труднощі з визначенням потреби в капіталі та інших видах ресурсів, потужності незавантажені, кошти заморожуються в неліквідних запасах, дебіторській заборгованості, окремі сектори діяльності виявляються збитковими тощо. Для уникнення (чи нейтралізації) проблем стратегічного характеру на підприємстві необхідно запровадити механізми стратегічного контролінгу.

 

Стратегічний контролінг – це комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового (три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризиками.

 

Найважливішим завданням стратегічного контролінгу є забезпечення життєздатності підприємства у довгостроковому періоді на основі управління існуючим потенціалом та створення додаткових факторів успіху.

До основних інструментів стратегічного контролінгу належать аналіз сильних і слабких сторін, побудова стратегічного балансу, портфельний аналіз, організаційний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, модель життєвого циклу, дискримінантний аналіз, аналіз shareholder-value, Balanced-Scorecard, бенчмаркінг та ряд інших.

Оперативний контролінг. Базовими складовими оперативного контролінгу є система річних бюджетів і бюджетний контроль. У разі необхідності бюджети можуть складатися з розбивкою за кварталами, місяцями, декадами. Головною метою оперативного контролінгу є організація системи управління досягненням поточних (короткострокових) цілей підприємства. Такі цілі можуть відображатися, наприклад, у показниках виручки від реалізації, прибутку, постійних і змінних витрат, рентабельності капіталу тощо. Цільові показники оперативного контролінгу повинні корелювати з монетарними та немонетарними цілями, визначеними в рамках стратегічного контролінгу.

 

2 За критерієм об’єкта впливу – функціональний (пов’язаний із контролем ефективності діяльності) та комплексний (координує процес планування і контролю).

 

3 За критерієм виконання конкретних функцій підприємства:

– маркетинговий контролінг;

– контролінг замовлень (надає інформацію про потреби споживачів);

– контролінг асортименту продукції (показує, на які види продукції є попит, які з них відповідають вимогам ринку тощо. При контролінгу асортименту продукції використовують  АВС-аналіз);

– контролінг ресурсів (надає інформацію про наявні чи необхідні ресурси, виробничі потужності, тобто контролінг ресурсів пов’язують з управлінням виробничим навантаженням);

 

93