yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Третій підхід полягає в  тому, що життєвий цикл підприємства розглядають як  зміну життєвих  циклів  його  конкурентних  переваг. Конкурентна перевага проходить у своєму розвитку 5 фаз життєвого циклу: зародження, прискорення зростання, зрілості, уповільнення зростання та спад. Як відзначають А. П. Градов та Б. І. Кузін, своєчасне зародження чергового циклу конкурентної переваги дозволяє (до відповідного моменту) підтримати живучість підприємства[7].

Четвертий підхід - життєвий  цикл  підприємства  розглядається у вигляді  послідовної зміни конкурентних  стратегій,  що  враховують зміни  зовнішнього середовища. При цьому виділяють чотири основні типи стратегій конкурентної боротьби: експлерентну, що орієнтована на радикальні нововведення; патієнтну, що полягає у вузькій спеціалізації  та  випуску  обмеженої  кількості  продукції  високої  якості  й  за  високу  ціну; віолентну,  що  спрямована  на  масовий  випуск  продукції  та  зниження  витрат  виробництва; комутантну, що передбачає задоволення незначних ніш товарного ринку, які не можуть бути закриті  віолентами  та  патієнтами.  Кожне підприємство  проходить  свої життєві цикли.

Життєвий цикл підприємства прийнято подавати у вигляді динаміки результату в часі. Результатом функціонування підприємства за етапами  його життєвого циклу є обсяг  виробництва,  виручка  або фінансовий  результат  у  вигляді прибутку.

Підсумовуючи, зазначимо, що за структурою життєвий цикл підприємства розрізняють  від трьох до десяти стадій життєвого циклу (таб. 1.1.2).

Виходячи з того, що життєвий  цикл  підприємства  –  поняття  більш загальне, то його необхідно розглядати у взаємозв’язку із життєвими циклами і товару, і технології,і попиту, і конкурентних стратегій. У вітчизняній та  зарубіжній літературі всі ці поняття подані відокремлено, оскільки вони відображають розвиток різних елементів  виробничо-господарської системи. Проте через тісний зв’язок між елементами  системи виправдано їх розглядати на кожному окремому підприємстві як єдине ціле, реалізуючи тим самим системний підхід. На кожному етапі життєвого циклу підприємства життєвий цикл товару, технології, попиту, конкурентної переваги, конкурентної стратегії буде відігравати відповідну роль. Так, наприклад, вибір конкурентної стратегії залежить від конкретної фази S – подібної кривої  розвитку.  Системний підхід до відстеження зазначених циклів виробничо-господарської системи дозволить контролювати діяльність підприємства та підтримувати високий рівень життєдіяльності.

Якщо взяти до відома подані в літературі з цієї проблеми точки зору, то криву життєвого  циклу  виробничо-господарської системи можна зобразити таким чином. Динаміка  промислового  підприємства може  бути  відображена  S – подібною  кривою співвідношення витрат та результату.  Причому  результатом  діяльності  у  вартісному вираженні є дохід (виручка). Виручка є джерелом фінансування діяльності підприємства: відшкодування  витрачених  на  виробництво коштів  та  формування  грошових  фондів  і резервів  підприємства.

Таблиця 1.1.2 – Назви етапів, фаз, циклів життєдіяльності підприємства у літературних джерелах

№ пор.

Автор

Терміни, що вживаються

1

І. О. Бланк 

Народження,  дитинство,  юність,  рання  зрілість,  кінцева зрілість та старіння

2

С. Ф. Покропивний, В. М. Колот

Народження (тривалість до 1 року), дитинство (до 2 років), юність (3-5 років), рання зрілість (6-10 років), остаточна зрілість (11-20 років), старіння (21-25 років)

3

В. В. Григор’єв 

 

9