yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          Тема 8: ФОРФЕЙТИНГОВІ, ЛІЗИНГОВІ ТА ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Валютні операції

          Тема 8: ФОРФЕЙТИНГОВІ, ЛІЗИНГОВІ ТА ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

             

          8.1. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв'язок з умовами платежами

             

            В умовах ринкової економіки об'єктом кредитних відносин переважно є гроші

            як загальний ресурс, за допомогою якого можна придбати всі інші ресурси -

            матеріальні, технічні, трудові, природні тощо. У науковій літературі виділяють дві

            основні форми кредиту - грошовий і комерційний1.

            Узагальнюючи викладене, можна дати таке визначення кредитних зобов'язань:

             кредитні зобов'язання - це зобов'язання, що виникають у зв'язку з наданням

              

              

           

            48

            грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками, на умовах,

            визначених чинним законодавством і договором.

            Кредиторами зовнішньоторговельних угод можуть бути банки, держава,

            експортери, імпортери, кредитно-фінансові організації (рис. 8.1). Однак здебільшого

            кредитування зовнішньої торгівлі здійснюється банками. Це може бути пряме або

            опосередковане кредитування.

           

           

            Рис. 8.1. Класифікація кредитів за кредиторами

           

           

            Фірмові кредити. Фірмовим кредитом називається кредит, який надається

            підприємством (фірмою) однієї країни підприємству (фірмі) іншої країни. Є три

            різновиди фірмового кредиту (рис. 8.2).

            Банківські кредити. Банківські кредити надаються банками чи іншими

            кредитними установами. Для мінімізації ризиків та мобілізації коштів банки надають

            кредити на основі створення консорціумів. Банківський зовнішньоторговельний кредит

           

           

            49

            поділяють на два види: фінансовий та експортний.

           

            Рис. 8.2. Види фірмових кредитів

           

            Фінансовий кредит забезпечує можливість здійснювати торгівлю на будь-якому

            ринку, і це дає широкі можливості для вибору торговельних партнерів. Цей вид кредиту

            не завжди може бути пов'язаний з поставками товару. Центральні банки часто його

            використовують для валютних інтервенцій та погашення зовнішньої заборгованості.

            Сутність експортного кредиту полягає у тому, що він може використовуватися

            лише для закупівлі товару в країні кредитора. Такий кредит надається банком

            експортера банку імпортера чи безпосередньо імпортеру. Тому надання

            експортного кредиту одночасно сприяє розширенню експорту товарів у країну

            боржника.

             Брокерські кредити — проміжна форма між фірмовими кредитами та

            банківськими. Брокери позичають кошти у банків, виступаючи при цьому у ролі

            посередників. У деяких випадках брокери надають гарантії за кредитами експортерам та

            імпортерам.

             Урядові кредити надаються урядом однієї країни уряду іншої країни за рахунок

            державного бюджету. Вони переважно мають довгостроковий характер (10—15 років).

            Такі кредити, як правило, надаються у двосторонньому порядку.

             Кредити міжнародних організацій, серед яких провідне місце займають МВФ,

            МБРР, сприяють збалансованому зростанню міжнародної торгівлі та подоланню

            валютних труднощів країн-учасниць, пов'язаних з дефіцитом їх платіжного балансу.

            МВФ та МБРР надають не лише стабілізаційні кредити, а й структурні (на здійснення

            програм, спрямованих на структурні реформи в економіці країни).

             Змішані кредити — це спільне кредитування великих проектів кількома

            кредитними установами — як міжнародними, так і національними. Участь у таких

            проектах можуть брати державні та приватні установи.

              

           

            50

            Кредитування експортно-імпортних операцій зумовлене особливостями

             виробництва,

             реалізації

             товарів

            та

             необхідністю

             одночасних

             великих

             капіталовкладень. Залежно від конкретних умов торговельної угоди використовують і

            різні методи кредитування експортно-імпортних операцій (рис. 8.3).

           

           

            Рис. 8.3. Способи кредитування міжнародної торгівлі

           

            Підприємство, яке бере участь у зовнішній торгівлі, при визначенні умов

            зовнішньоторговельної угоди має використовувати організаційні форми кредитування

            експортно-імпортних операцій, і насамперед під час визначення умов розрахунків. У

            зовнішньоторговельному контракті умови розрахунків повинні передбачати, на якій

            стадії руху товарів буде здійснюватися його оплата і в який спосіб. Можливе

            проведення платежу одноразово чи частинами, з негайною оплатою або у кредит.

            За терміном користування кредити поділяються на короткострокові — від

            трьох місяців до одного року; середньострокові — від одного до п'яти років та

             довгострокові — понад п'ять років1.

            1 У деяких країнах термін середньострокових кредитів становить від одного до

            семи років, а термін довгострокових - понад 7 років.

            Ще однією класифікаційною ознакою кредитів може бути стадія виробництва

            (обороту) товару, котрий кредитуватиметься:

            • виготовлення товару для експорту;

           

            51

            • складування товару у країні експортера;

            • транспортування товару;

            • зберігання на складі в країні імпортера;

            • реалізація товару;

            • використання товару у процесі виробництва та його амортизації.

            Кредитування зовнішньоторговельних угод, як уже зазначалося, є одним із

            головних чинників конкуренції. Можливість кредитування дуже часто стає

            вирішальним чинником при наданні замовлення. Інтереси експортера та імпортера

            протилежні. Якщо імпортер намагається отримати якомога більшу відстрочку платежу

            та гарантію поставки товару, то експортер бажає якнайшвидшої оплати. У зв'язку з цим

            необхідною складовою контракту є домовленість про взаємовигідні умови платежу.

            Визначення умов платежу є важливим з погляду потреби у кредитуванні

            зовнішньоторговельної угоди, а відображення інтересів у контракті експортера чи

            імпортера залежить від міцності їхніх позицій на ринку.

            До платіжних умов, які є визначальними при кредитуванні імпорту, відносять:

            • авансовий платіж;

            • платіж на основі акредитива (з оплатою при пред'явленні);

            • інкасо (документи проти платежу);

            • платіж після отримання товару (при посередництві з відстрочкою платежу).

            Кредитування експорту є необхідним, якщо використані такі умови платежу:

            • платіж на основі акредитива (акредитив з відстрочкою);

            • інкасо (документи проти акцепту);

            • відстрочка платежу.

            Таким чином, визначені у контракті умови платежу тісно взаємозв'язані з

            методами кредитування, оскільки саме з їх урахуванням і визначаються необхідність та

            можливість кредитування.

           

 

17