yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->          10.1. Загальна характеристика регулювання відкриття та ведення рахунків в        іноземній валюті

Валютні операції

          10.1. Загальна характеристика регулювання відкриття та ведення рахунків в        іноземній валюті

             

            Операції з іноземною валютою на території кожної держави здійснюються

            відповідно до її чинного законодавства. В Україні валютні операції регулюються

            Декретом Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного

            контролю» та низкою інших документів уряду і Національного банку, які визначають:

            — основні принципи здійснення валютних операцій;

            — види валют і валютних цінностей, які застосовуються в Україні;

           

            59

            — права й обов'язки резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування та

            розпорядження валютами і валютними цінностями на території України;

            — повноваження та функції українських органів валютного регулювання і

            валютного контролю.

            Практично в усіх країнах світу операції з валютою здійснюються

            уповноваженими банками, тобто комерційними банками, які отримали ліцензії від

            своїх центральних банків на проведення операцій в іноземній валюті, включаючи банки

            з участю іноземного капіталу та банки, капітал яких повністю належить іноземним

            учасникам.

            Для забезпечення виконання однієї зі своїх найважливіших функцій -

            розрахунково-платіжної - банки здійснюють різноманітні посередницькі операції,

            пов'язані з обслуговуванням руху грошових коштів клієнтів. Одним із видів таких

            посередницьких операцій є розрахунково-касове обслуговування. Для його

            проведення необхідний такий його інститут, як рахунки.

            Інститут банківського рахунку не має чіткого регламентування в чинному

            законодавстві України, хоча окремі питання, що входять до цього поняття,

            відображені у відповідних законах та нормативно-правових актах. Проте цього

            недостатньо для повного і цілісного регулювання відносин, пов'язаних зі

            здійсненням діяльності банків з відкриття та функціонування рахунків.

            На сьогодні головним нормативно-правовим актом, який регулює відносини,

            пов'язані з функціонуванням рахунків, є Інструкція Національного банку України

            „Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та

            іноземній валютах», затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 грудня

            2003 р.

            Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками,

            їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську

            діяльність від імені банку, поточних і вкладних (депозитних) рахунків у

            національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам,

            іноземним

            представництвам,

            нерезидентам-інвесторам,

            виборчим

            блокам

            політичних партій.

           

            60

            Відповідно до інструкції суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори,

            іноземні представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для

            забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких банках

            України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості

            прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається

            законом або банківськими правилами.

            Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються

            в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити

            вимогам зазначеної Інструкції.

            Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів, відкритих у національній

            та іноземних валютах, регулюється законодавством України, у тому числі

            нормативно-правовими актами Національного банку. Операції за рахунками

            здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, установленими

            банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного банку,

            внутрішніми положеннями банку тощо).

            Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні

            рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

             Поточний рахунок - це рахунок, що відкривається банком клієнту на

            договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових

            операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та

            вимог законодавства України.

            До поточних рахунків також належать:

            • рахунки зі спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у

            випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів

            України;

            • поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній валюті

            офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів,

            які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

            • поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним

            представництвам;

           

            61

            • карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними

            картками відповідно до вимог зазначеної інструкції. Операції за цими

            рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених

            інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного

            банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток;

            • поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.

             Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, який відкривається банком клієнту

            на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління

            на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент і

            підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов

            договору.

            Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в

            письмовій формі.

            Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо

            внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджене

            договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа,

            що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими

            актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями

            ділового обороту.

            У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

            • вид банківського вкладу;

            • сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;

            • строк дії договору,

            • розмір і порядок сплати процентів, умови перегляду їх розміру,

            відповідальність сторін;

            • умови дострокового розірвання договору;

            • інші умови за погодженням сторін.

            Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування

            статутного фонду господарського товариства (у національній та/або іноземній

           

            62

            валюті) та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за

            кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

            Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках України поточні

            рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах у порядку,

            установленому інструкцією НБУ № 492 від 12 грудня 2003 р.

            У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю

            до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної

            податкової служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування

            коштів.

            Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата

            реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається

            в справі з юридичного оформлення рахунку.

            Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи-

            підприємця здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку

            на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням

            відокремленого підрозділу.

            Банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів для відкриття

            рахунків на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

            а) підписи осіб на заяві про відкриття поточного рахунку мають бути

            розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів і звірені з

            підписами, що наведені в картці із зразками підписів і відбитка печатки;

            б) свідоцтво

            про

            державну

            реєстрацію

            (перереєстрацію)

            суб'єкта

            підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в

            інструкції (дод. З - для юридичних осіб і дод. 4 для фізичних осіб-підприємців)

            до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,

            затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740.

            Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання

            чинності зазначеною постановою, свідоцтва про державну реєстрацію мають

            відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про

           

            63

            державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого

            постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 № 276 (із змінами);

            в) нотаріальне засвідчення документів і копій документів має відповідати

            вимогам інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами

            України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94

            18/5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 за № 152/361.

            Посвідчувальні написи нотаріуса на документах вважаються дійсними, якщо

            вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції

            України від 07.02.94 № 7/5 «Про затвердження форм реєстрів для реєстрації

            нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і

            засвідчуваних документах» і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

            02.03.94 за № 38/247 (із змінами);

            г)

            документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території

            іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо

            міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше.

            Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його

            видачі, перекладені українською мовою (крім документів, викладених

            російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або

            засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в

            Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення

            апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу

            легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.61. Копії цих документів

            мають бути нотаріально засвідченими.

            У випадках, передбачених цією Інструкцією, у разі пред'явлення клієнтом

            оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків, уповноваженому

            працівникові банку дозволяється засвідчувати підписом копії документів як такі, що

            відповідають оригіналу документа.

            Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки

            зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб,

           

            64

            уповноважених діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством

            України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

            Підставою для ідентифікації клієнта - фізичної особи, яка відкриває рахунок, та

            особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта, є такі документи:

            а) для громадян України, які:

            - постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України, для

            малолітніх осіб та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, -

            свідоцтво про народження;

            - виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина

            України для виїзду за кордон з відповідною позначкою про виїзд на постійне

            місце проживання за кордон;

            - постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду

            за кордон;

            б) для іноземних громадян, які:

            - постійно проживають в Україні, - паспортний документ з позначкою про

            наявність дозволу на постійне проживання. Зразок позначки наведено в додатку 1 до

            Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і

            транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету

            Міністрів України від 29.12.95 № 1074;

            - прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний

            документ з позначкою про наявність дозволу на працевлаштування;

            - тимчасово перебувають в Україні, — паспортний документ. Паспортний

            документ іноземця, який навчається в навчальному закладі України не менше

            як протягом одного року, має містити позначку про навчання;

            в) для осіб без громадянства, які:

            - постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

            - прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, - паспортний

            документ із позначкою про наявність дозволу на працевлаштування;

            - тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний

           

            65

            документ особи без громадянства, яка навчається в навчальному закладі

            Украшу не менше як протягом одного року, має містити позначку про

            навчання;

            г) для біженців — посвідчення біженця.

            Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що

            підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий

            уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає

            право виїзду за кордон і визнаний Україною.

            Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово

            перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений

            термін, мають містити в'їзні візи, якщо інше не передбачено законодавством

            України. Крім того, паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які

            тимчасово перебувають в Україні (за винятком осіб, зазначених у пунктах 19 і 20

            Правил), мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон

            України (проставляється позначка «В'їзд») та органах внутрішніх справ (у разі

            продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні у

            його паспортному документі проставляється відповідний штамп або виписується

            вкладний талон до паспортного документа в порядку, установленому Правилами.

            Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які зазначені в пункті 20

            Правил, мають містити запис про реєстрацію власників цих документів у

            Міністерстві закордонних справ України або його представництвах).

            Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка

            відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї

            особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять

            прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер

            паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що

            видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про

            громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію

            документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує

           

            66

            присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків.

            Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної

            особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в

            справі з юридичного оформлення рахунку.

            У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком іншим

            особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує

            здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку,

            установленому інструкцією.

            Особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до

            банку документи, які передбачені інструкцією НБУ, для відкриття поточних і

            вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб і відокремлених підрозділів. Ці

            особи мають пред'явити уповноваженому працівникові банку паспорт або документ,

            що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-

            резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної

            податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника

            податків.

            Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує

            здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку,

            установленому пунктом 2.3 Інструкції.

            У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком юридичної

            особи або відокремленого підрозділу, новопризначена особа (особи) має особисто

            подати картку із зразками підписів і відбитком печатки, пред'явити паспорт або

            документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження.

            Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом

            державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера

            платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цю особу (осіб) і

            підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у

            порядку, установленому пунктом 2.3 Інструкції.

            У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського

            рахунку на користь третьої особи, а також під час укладання договору з юридичною

           

            67

            особою про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб для здійснення

            деяких видів виплат банк ідентифікує особу, що відкриває рахунок, а особу, на

            користь якої укладено договір і відкрито рахунок, -під час пред'явлення цією особою

            до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру скористатися

            цим рахунком.

            Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні

            для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану.

            У разі неподання клієнтом необхідних документів або відомостей, які витребує

            банк з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері

            запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

            умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе рахунок йому не

            відкривається.

            У разі наявності під час здійснення ідентифікації клієнта мотивованої підозри

            щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання

            інформації з метою введення в оману інформація про відкриття рахунку такій особі

            подається банком до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань

            фінансового моніторингу.

            Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов'язковою, якщо

            клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до

            вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації

            (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

           

           

 

23