ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Економіка->Содержание->Розділ 3  Структура і економічна основа функціонування  господарського механізму

Внутрішній економічний механізм підприємства

Розділ 3  Структура і економічна основа функціонування  господарського механізму

 

1        Сутність поняття «господарський механізм»

2        Структура господарського механізму.

3        Лінійно-функціональна модель господарського механізму.

 

Сутність поняття «господарський механізм»

На даний час|нині|   відсутнє   єдине   загальноприйняте   визначення   господарського механізму. Господарський механізм у першому наближенні може бути представлений|уявляти|:

- як система економічних законів;

- як система виробничих стосунків;

- як система організації суспільного|громадського| господарства;

- як суспільна|громадська| система суб'єктів господарювання, яка включає суспільні|громадські| інститути регулювання економіки.

У економічній літературі з|із| певною часткою|часткою| умовності можна виділити такі основні точки зору на |єство| |зміст|зміст господарського механізму:

1.            Зведення сутності|єства|, або змісту |зміст| господарського механізму, до організаційно-економічних відношень|  і відповідних форм.

2.            Розгляд   господарського   механізму   як   системи   форм,   методів, важелів, інструментів | впливу на економіку відповідно до правових норм суспільства|товариства|.

3.          Зведення суті|єства| господарського механізму до системи організації суспільного виробництва з властивими їй функціями.| |із| |низкою|

4.    Розгляд господарського механізму як складової системи       управління   економікою,   суспільством|товариством|, соціально-економічними процесами.

5.    Ототожнення   господарського   механізму   з|із|   системою   управління економікою |(підсистемою економіки, що управляє).

6. Ідентифікація господарського механізму з|із| економічним, розгляд його як сукупності форм і методів| господарювання   і   включення|приєднання|   в   його структуру відношень власності | і    організаційно-економічних    (стосунків з приводу  суспільного поділу| праці, його організації і управління).

Суть|єство| категорії «господарський механізм» можна визначити як систему основних форм методів і важелів використання економічних законів, вирішення протиріч суспільного|громадського| виробництва, реалізації стосунків власності, досягнення основної мети виробництва, а також формування потреб, створення|створіння| системи стимулів і узгодження економічних інтересів.

Господарський механізм – це спосіб організації суспільного виробництва з притаманними йому відношеннями, формами і методами взаємодії на виробництво, організаційною структурою управління і умовами залучення людей до праці; сукупність форм і методів взаємодії між суб’єктами господарювання з метою створення найбільш сприятливих умов і стимулів підвищення ефективності виробництва і на цій основі зростання рівня життя народу.

   Ядром господарського (організаційно-економічного) механізму є система стимулів, яка формує спонукальні мотиви до підвищення ефективності виробництва, покращання кінцевих результатів господарювання.

 

 

11